Úrazové nebo životní pojištění? Aneb které pojištění zvolit?

Úrazové nebo životní pojištění? Aneb které pojištění zvolit?

Je u nás stále ještě běžné, že se podceňují rizika, která kryjí nejrůznější druhy pojištění. Je to takový ten falešný pocit, kdy si říkáme, že toto se nám přece stát nemůže. K jedněm z nejvíce podceňovaných pojištění v České republice patří bohužel úrazové a životní pojištění, přitom jeho význam je zásadní. Pokud si to však uvědomujete, tak které z nich zvolit?

Situace, které tato pojištění zahrnují, se v mnoha ohledech překrývají, nemusí tak být hned zřejmé, které si vlastně pořídit. Proto se v našem článku zaměříme na rozdíly mezi úrazovým pojištěním a životním pojištěním a řekneme si, kdy se vám které vyplatí více.

V čem se liší úrazové a životní pojištění?

Jak jsme zmiňovali v úvodu, v mnoha ohledech se mohou tato pojištění překrývat, a to zejména s ohledem na příčinu vzniku pojistné události. Přestože úrazové i životní pojištění se může vztahovat na trvalé následky i smrt, tak rozdíl je v celkovém rozsahu krytí vzniku těchto pojistných událostí, kdy:

 • Úrazové pojištění – kryje rizika spojená výhradně s následky úrazu
 • Životní pojištění – kryje rizika spojená s úrazem i nemocí, široký rozsah životních rizik

Pokud se tedy jedná o úrazové pojištění, tak to dokáže snížit finanční dopady následků zejména v případě vážných úrazů, které vám zabrání například vykonávání vaší běžné výdělečné činnosti. Pojištění také kryje smrt následkem úrazu. Do úrazového pojištění se už však nezahrnuje krytí související s nemocí.

Pokud jde o životní pojištění, tak to zahrnuje daleko širší rozsah rizik. Kryje tak rizika spojená s následky úrazu, ale také třeba následky nemoci. Životní pojištění tak poskytuje určitou komplexní ochranu před životními riziky a může v něm být zároveň zahrnuta rezervotvorná spořící složka.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění

V minulosti byl úraz definován poměrně přesně zákonem, ale v novém občanském zákoníku již vzniká pro pojišťovny větší volnost, co přesně bude definovat. Řada pojišťoven se sice stále drží původní definice, ale vždy je důležité, abyste si u úrazového pojištění pořádně pročetli podmínky, co vlastně toto pojištění kryje. Zpravidla si při sjednání tohoto typu pojištění můžete vybírat:

 • Hotové balíčky s pevně stanovenými limity pojistného krytí
 • Sestavení individuální nabídky

Typicky ale u úrazového pojištění můžete počítat s krytím rizik trvalých následků úrazu a smrti úrazem, což je vždy součástí základní nabídky. Když si půjdete sjednat úrazové pojištění, počítejte také s tím, že pojišťovnu bude zajímat jakou vykonáváte pracovní činnost, případně jakým se věnujete sportovním aktivitám. Tyto informace jsou samozřejmě pro pojišťovnu důležité pro zohlednění rizik.

Na co se nejčastěji sjednává úrazové pojištění?

Už jsme hovořili o tom, že sjednání úrazového pojištění tedy souvisí s následky úrazu, které mohou být i smrtelné. Celkový výčet nejčastějších situací, na která se úrazové pojištění vztahuje, můžeme definovat takto:

 • Smrt úrazem
 • Trvalé následky po úrazu
 • Denní odškodné po úrazu
 • Tělesné postižení po úrazu
 • Invalidita po úrazu
 • Pobyt v nemocnici jako následek úrazu

V rámci úrazového pojištění se pracuje v pojmy jako je denní odškodné. To představuje částku, která vám bude vyplácena po určitou omezenou dobu, typicky během léčení. Může se jednat o denní odškodné při pobytu v nemocnici nebo za dobu nezbytného léčení, či denní odškodné v souvislosti s pracovní neschopností. U některých úrazů může být uplatňováno také paušální pojistné plnění, tzv. „bolestné“, přičemž tyto konkrétní situace bývají v rámci pojistných smluv přesně definovány.

Úrazové pojištění lze sjednat také hromadně

Specifickou situací je, pokud se rozhodnete sjednat úrazové pojištění hromadně. Takové skupinové úrazové pojištění nejčastěji sjednávají zaměstnavatelé pro své zaměstnance. Také to může být pojištění, které je sjednáno pro určitou skupinu osob, například pro děti na školním výletě apod.

Jedná se o určitou výhodnější variantu pojištění, kdy lze získat skupinovou slevu, pozor však na omezení výše pojistného limitu a rozsahu krytí, takže opět platí, že je důležité číst si podmínky konkrétní smlouvy.

Životní pojištění

Nyní se dostáváme k životnímu pojištění, které na rozdíl od úrazového pojištění nabízí mnohem širší krytí. Například smrt zde už není omezena pouze jako důsledek úrazu, ale může mít různé příčiny. Toto pojištění se vztahuje také na následky nemoci, přičemž kompletní výčet si uvedeme ještě dále v textu.

Životní pojištění si můžete sjednat v různých variantách. Záleží vždy na tom, jaká forma životního pojištění je pro vás momentálně atraktivní. Nejčastěji se můžete setkat s nabídkami na:

 • Rizikové životní pojištění – pojištění sjednávané pro případ smrti
 • Investiční životní pojištění – ochrana pro případ smrti se spořící složkou bez garance

Rizikové životní pojištění je zdaleka nejčastější formou životního pojištění, kdy je sjednáváno pouze pro případ smrti. Investiční životní pojištění pak nabízí spořící složku, avšak nemáte zde prakticky žádnou nebo malou garanci zhodnocení vložených prostředků. Dříve bylo běžné také kapitálové životní pojištění, avšak nízké úrokové sazby toto pojištění odstavily na druhou kolej.

U životního pojištění, zejména u klasického rizikového životního pojištění, je velkou výhodou jeho flexibilita. Můžete si sjednat toto pojištění v prvních letech na vyšší částky, přičemž dále pojištění může klesat v souvislosti s tím, jak se snižují rizika spojená s vaší případnou smrtí. Je to vztaženo pochopitelně třeba k osamostatnění dětí, blížícímu se splacení hypotéky apod.

Pokud si sjednáváte životní pojištění, tak na rozdíl od situace při úrazovém pojištění, počítejte s tím, že je zkoumán také zdravotní stav pojištěného a roli hraje také věk. Je to opět způsob, jakým zde pojišťovna zjišťuje rizika spojená s konkrétním pojištěncem.

Na co se nejčastěji sjednává životní pojištění?

Pokud se podíváme konkrétně na to, co přesně můžete očekávat od životního pojištění z hlediska krytí pojistných událostí, tak si to můžeme definovat následujícím výčtem krytí obvyklých situací:

 • Smrt úrazem nebo jako následek nemoci
 • Trvalé následky po úrazu nebo nemoci
 • Invaliditu po úrazu nebo po nemoci
 • Závažná onemocnění jako je rakovina nebo srdeční příhoda
 • Denní odškodné po dobu nutného léčení
 • Pobyt v nemocnici jako následek úrazu nebo nemoci

Volba mezi úrazovým a životním pojištěním v konkrétních situacích

Možná byste mohli z předchozího textu nabýt dojmu, že je lepší si pořídit životní pojištění, protože nekryje pouze úrazy, ale má mnohem širší rozsah krytí. Oba typy pojištění však mají svůj význam. Úrazové pojištění se například hodí jako pojištění pro děti, protože je u nich daleko častější případ vzniku úrazu, než třeba vážné nemoci. S nižším věkem je také toto pojištění levnější.

Úrazové pojištění může být zajímavé také z krátkodobého hlediska i u dospělých osob, třeba při aktivní dovolené. Dlouhodobě pak může mít svůj význam také u lidí, na jejichž příjmech není závislá rodina, případně nemají hypotéku.

Životní pojištění je oproti tomu druh pojištění, který by jsi měla sjednat zejména osoba, na jejíž výdělečné činnosti závisí příjmy rodiny. Pokud se totiž takové osobě něco stane, může to být pro rodinu velká komplikace. Mohou přijít problémy třeba se splácením hypotéky a řada dalších nepříjemných finančních situací.

Ve své podstatě tak lze životní pojištění chápat jako určitou ochranu vlastní rodiny. A není to zdaleka pouze o výpadku příjmů živitele rodiny, ale také například o případných nákladech, které vzniknou na péči o takovou osobu, pokud se jí něco stane. Může se jednat třeba o náklady na ošetřovatele, úpravu nebo koupi nového vozu v důsledku invalidity a podobně.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *