Životní minimum 2024 - kalkulačka

Výpočet životního minima v ČR

1
Vyplňte kalkulačku
2
Ihned se dozvíte výsledek

Kalkulačka

Zadejte počet osob žijících v domácnosti

dospělí
děti do 6 let
děti ve věku 6 – 15 let
studenti ve věku 15 – 25 let


Životní minimum domácnosti:

Výpočet životního minima pro rok 2024

Životní minimum je pojem, který je mezi veřejností poměrně neznámý. Ve skutečnosti se ale jedná o ukazatel, s nímž se setkáte mnohem častěji, než byste očekávali. Jeho existence je totiž nezbytná k výpočtu celé řady dávek, příspěvků, ale i odvodů. Pojďte se s námi podívat na to, co je to životní minimum a proč je tak důležité.

Co je to životní minimum?

Životní minimum je jedním z nejdůležitějších ukazatelů, od nějž se odvíjí většina příspěvků, dávek i odvodů. Konkrétně se jedná o minimální částku, která je považována za hranici peněžních prostředků, jež jsou nutné k zajištění výživy a základních osobních potřeb – nejsou však zahrnuty náklady na bydlení. Celá problematika spojená s životním minimem je upravena zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění. Částka je přitom pravidelně valorizována tak, aby odpovídala růstu inflace.

Životní minimum v průběhu let Výše (Kč)
2023 4 860
2022 4 250
2021 3 860
2020 3 860
2019 3 410
2018 3 410
2017 3 410

Co je existenční minimum?

S životním minimem souvisí také existenční minimum, které se vztahuje pouze na dospělé osoby bez zdravotního omezení. Uplatnit ho tedy nelze například u nezaopatřených dětí, starobních důchodců, osob s invaliditou 3. stupně či osob starších 68 let.

Konkrétně se jedná o částku, která je určená k pokrytí našich základních fyziologických potřeb, bez nichž bychom jinak zemřeli. Podobně jako životní minimum je i tato částka pravidelně valorizována. Existenční minimum je často využíváno například při vymáhání výživného či výpočtu podpory u osob, jež přišli o zaměstnání kvůli hrubému přestupku.

Existenční minimum v průběhu let Výše (Kč)
2023 3 130
2022 2 980
2021 2 490
2020 2 490
2019 2 200
2018 2 200
2017 2 200

Proč je životní minimum důležité pro pomoc v hmotné nouzi?

Životní i existenční minimum jsou využívány při stanovování různých příspěvků, mezi něž patří i pomoc v hmotné nouzi. Jedině tak lze stanovit, zda má daná osoba na pomoc nárok, či naopak. Využívány jsou i při stanovení nároku na ostatní sociální dávky, kam spadají také přídavky na dítě a porodné. Důležité jsou i při stanovení výše alimentační povinnosti či nezabavitelné částky v průběhu exekučního řízení.

Příspěvek na živobytí

Pokud se dostanete do situace, kdy nejste schopni pokrýt své náklady na živobytí, můžete požádat o příspěvek na živobytí. V první řadě stát zjišťuje, zda na něj máte vůbec nárok. Posuzována je celá domácnost společně, a to podle čistých příjmů za poslední 3 měsíce.
Výše příspěvku se však liší podle toho, kdo o příspěvek žádá. Pokud se jedná o domácnost, která vynakládá veškeré své úsilí na pokrytí svých nákladů, bude ji přidělen příspěvek v plné výši životního minima. Naopak mladí dospělý bez jakýchkoliv omezení pravděpodobně dosáhnou pouze na část životního minima. Od něj je odečítáno:

 • 30 % z nevyužitého majetku,
 • 30 % za neuplatněné nároky a pohledávky,
 • 40 % rozdílu mezi životním a existenčním minimem za pasivitu při hledání práce.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je určen pro majitele domů, bytů či družstevních bytů, ale i nájemníky, kteří nejsou schopni pokrýt náklady na bydlení. Podobně jako u jiných příspěvků jsou i zde započítávány všechny osoby v domácnosti.

Podmínkou získání příspěvku je, že náklady na bydlení přesahují hranici 30 % celkových čistých příjmů domácnosti. Výše příspěvku se následně liší podle toho, zda se jedná o nájemníka nebo majitele nemovitosti – aktuální výši příspěvků si můžete přečíst na konci našeho průvodce.

Do příspěvku na bydlení jsou započítávány tyto náklady:

 • nájemné,
 • poplatky spojené s nájemným,
 • elektřina,
 • vodné a stočné,
 • odvoz komunálního odpadu,
 • zemní plyn,
 • centrální vytápění,
 • vytápění pevnými palivy.

Doplatek na bydlení

Pokud disponujete nestabilními a nízkými příjmy, budete se pravděpodobně řadit mezi kandidáty na doplatek na bydlení. Ten je považován za doplňkovou dávku ke příspěvku na bydlení, jež nemusí být pro některé občany dostatečný.

Pro jeho získání však musíte dokázat, že se nacházíte v hmotné nouzi. V praxi tak příjmy celé domácnosti nesmí přesáhnout 130 % životního či existenčního minima. Zároveň je nutné vyplnit formulář a přiložit přílohy v podobě nájemní smlouvy či jiné listiny, s níž doložíte, kde bydlíte.

Jak se životní minimum počítá?

Životní minimum se může počítat na jednotlivce, ale i více osob. U jednotlivce je stanovena jedna částka, kterou určuje stát. U více osob je výše životního minima opět stanovena státem, ale také odstupňována podle pořadí osob v domácnosti.

Posuzovány jsou přitom všechny čisté příjmy daného jednotlivce či posuzované skupiny osob. Jednat se může o příjmy z:

 • pracovní činnosti,
 • podnikání,
 • kapitálového majetku,
 • pronájmu,
 • důchodů,
 • dávek nemocenského pojištění,
 • dávek státní sociální podpory a ostatních sociálních dávek,
 • podpory v nezaměstnanosti,
 • výživného.

Existují i příjmy, které nejsou při vyhodnocování výše životního minima brány v úvahu. Konkrétně se jedná o:

 • příspěvky na bydlení,
 • jednorázové sociální dávky,
 • příjmy z prodeje nemovitostí a odstupné za uvolnění bytu,
 • náhrady škody a finančních prostředků,
 • peněžní pomoc obětem trestné činnosti,
 • stipendia,
 • odměny za darování krve,
 • příspěvek na péči.

Kdo jsou společně posuzované osoby?

Jednou z největších problematik v případě životního minima jsou posuzované osoby, jež nemusí být vždy tak lehké definovat. S tímto pojmem se setkáte u celé řady příspěvků, mezi něž patří přídavek na dítě, porodné či příspěvek na bydlení. Konkrétně se jedná o osoby bydlící v domácnosti s žadatelem o daný příspěvek či dávku.

V některých případech může být však určení posuzované osoby složité, přičemž může vést i k tomu, že vám dávka nebude přiznána. Velký problém představuje zejména pro samoživitelky, které nebydlí s otcem dítěte, jež je zapsaný v rodném listě. Takto na něj stát nahlíží jako na posuzovanou osobu bez ohledu na to, zda se opravdu nachází v dané domácnosti.

Pokud jeho příjem překračuje životní minimum, nemá matka nárok na žádný příspěvek. Předejít tomu lze žádostí na Úřadu práce o vyloučení otce z okruhu společně posuzovaných osob – obecně je třeba úřad přesvědčit o tom, že otec v domácnosti minimálně tři měsíce nežije. Vyloučen přitom může být i za předpokladu, že je daná adresa vedena jako jeho trvalé bydliště.

Po vyloučení není již příjem otce započítáván a nebrání tak přiznání porodného či přídavku na dítě. Ostatní osoby v domácnosti mohu mít vliv na poskytování dalších dávek, mezi něž patří například příspěvek na bydlení. Za posuzovanou osobu tak může být považován:

 • rodič,
 • nezletilé nezaopatřené dítě,
 • manželé nebo partneři,
 • nezletilé zaopatřené děti,
 • zletilé děti,
 • jiné osoby, které společně užívají domácnost.

Existenční minimum během exekuce či insolvence

Existenční a životní minimum jsou využívány během stanovení nezabavitelné částky, která musí být dlužníkovy každý měsíc ponechána. Vypočítávána je ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení – ty se liší v závislosti na oblasti, kde dlužník bydlí. K částce jsou následně připočítávány i částky určené pro vyživování ostatních osob v domácnosti. Za každou osobu je tedy přičtena ¼ ze základní nezabavitelné částky.

Je možné, že vám zůstane i část čisté mzdy. Vše však závisí na její výši a také typu pohledávek, které musíte jako dlužník uhradit. Předem je tedy stanovena výše čisté mzdy, po jejímž překročení je nutné všechny peněžní prostředky převyšující tuto hranici odevzdat exekučnímu správci. Tato částka se podobně jako ostatní parametry každý rok mění.

Podmínky životního minima v roce 2023

Životní minimum je každý rok navyšováno tak, aby odpovídalo reálným nákladům, které je nutné vynaložit pro zajištění základních životních potřeb. V roce 2023 byla jeho výše stanovena na 4 860 Kč.  Ke zvýšení dochází vždy poté, kdy růst nákladů za rozhodné období činí alespoň 5 %. Naopak existenční minimum v tomto roce činí 3 130 Kč.

Životní minimum 2023
Osoba Částka (Kč)
Jednotlivec 4 860
První osoba v pořadí 4 470
Druhá či další osoba v pořadí 4 040
Nezaopatření dítě do 6 let 2 480
Nezaopatření dítě od 6 do 15 let 3 050
Nezaopatření dítě do 15 do 26 let 3 490
 
Výše příspěvku na bydlení pro nájemníky
Počet osob v domácnosti
Měsíční normativní náklady na bydlení (Kč)
 
Praha a Brno Obec s počtem obyvatel od 70 000 Obec s počtem obyvatel do 69 999
Jedna nebo dvě 18 129 15 597 15 137
Tři 20 812 17 500 16 899
Čtyři a více 24 995 21 002 20 277

 

Výše příspěvku na bydlení pro majitele nemovitosti
Počet osob v domácnosti
Měsíční normativní náklady na bydlení (Kč)
 
„Srovnatelné náklady“ Energie a odpady Vytápění pevnými palivy
Jedna nebo dvě 3 571 skutečné náklady 1 843
Tři 4 669 skutečné náklady 2 411
Čtyři a více 5 632 skutečné náklady 2 979