Životní minimum 2022 - kalkulačka

Výpočet životního minima v ČR

1
Vyplňte kalkulačku
2
Ihned se dozvíte výsledek

Kalkulačka

Zadejte počet osob žijících v domácnosti

dospělí
děti do 6 let
děti ve věku 6 – 15 let
studenti ve věku 15 – 25 let


Životní minimum domácnosti:

Výpočet životního minima pro rok 2022

Chcete zjistit, jaké je životní minimum Vás, jako jednotlivce, nebo celé Vaší rodiny? Využijte naši jednoduchou on-line kalkulačku a výsledek zjistíte okamžitě. Pro vysvětlení všech náležitostí, které se týkají životního minima si přečtěte doprovodný text níže.

Co je životní minimum

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Pod touto hranicí nastává stav nouze. Je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Využití životního minima

Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze. Dále je využíváno při zjišťování nároku na dávky, které jsou následnou pomocí pro rodiny s dětmi v daných sociálních situacích (u přídavku na dítě a porodného) a jako kritérium nároku na zvýšení příspěvku na péči ve stanovených případech. Další využití životního minima je například v soudní praxi, a to v případech povinnosti platby alimentů nebo například v případě exekucí pro nezabavitelné částky.

POZOR

Životní minimum NEZAHRNUJE nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena poskytováním příspěvku na bydlení (systém státní sociální podpory) nebo prostřednictvím doplatku na bydlení (systém pomoci v hmotné nouzi).

Výše životního minima

Platné částky životního a existenčního minima jsou stanoveny nařízením vlády č. 61/2020 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Částka životního minima od 01.01.2012 do 31.03.2020 byla ve výši 3 410 Kč.

Částka životního minima od 01.04.2020 je 3 860 Kč.

Výše životního minima do 31.03.2020 (za měsíc)

Jednotlivec

3 410 Kč

První dospělá osoba v domácnosti

3 140 Kč

Druhá dospělá osoba v domácnosti

2 830 Kč

Nezaopatřené dítě do věku 6 let

1 740 Kč

Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let

2 140 Kč

Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let

2 450 Kč

Měsíční částka životního minima od 01.04.2020 (za měsíc)

Jednotlivec

3 860 Kč

První dospělá osoba v domácnosti

3 550 Kč

Druhá dospělá osoba v domácnosti

3 200 Kč

Nezaopatřené dítě do věku 6 let

1970 Kč

Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let

2 420 Kč

Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let

2 770 Kč

Společně posuzované osoby

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti
 • manželé nebo registrovaní partneři
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami
 • jiné osoby společně užívající byt, pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně tedy neuhrazují náklady na své potřeby

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně zdržují mimo byt, a to z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby).

Kdo jsou posuzované osoby, je dále podrobně uvedeno v § 3 a 4 zákona o životním a existenčním minimu.

Započitatelné příjmy

S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.).

Výjimku tvoří:

 • příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a jednorázové sociální dávky
 • příjmy z prodeje nemovitostí a odstupné za uvolnění bytu použité k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby
 • náhrada škody a finanční prostředky na odstranění následků živelní pohromy
 • peněžní pomoc obětem trestné činnosti
 • sociální výpomoc poskytovaná zaměstnavatelem
 • podpora z prostředků nadací a občanských sdružení
 • stipendia
 • odměny za darování krve, orgánů
 • daňový bonus
 • příspěvek na péči (v okruhu společně posuzovaných osob)
 • část příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů
 • příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku
 • zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa
 • příjem plynoucí na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí

Valorizace životního minima

Životní minimum může být zvyšováno nařízením vlády. Při zvyšování částek životního a minima je zachována jeho reálná úroveň.

Vláda smí zvyšovat životní minimum k 1. lednu podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a na další základní osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 %.

Částky životního minima může vláda za mimořádných okolností zvýšit také mimo termín pravidelné valorizace.

Výpočet životního minima

Životní minimum rodiny nebo domácnosti tvoří součet všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Při výpočtu je nutné znát počet dospělých členů v domácnosti a počet nezaopatřených dětí společně s jejich věkem.

Praktický příklad životního minima v různých domácnostech (za měsíc)

 • jedna osoba žijící sama: 3 860 Kč
 • dva dospělí v jedné domácnosti: 3 550 + 3 200 Kč = 6 750 Kč
 • jeden dospělý a jedno dítě ve věku 4 let: 3 550 + 1970 Kč = 5 520 Kč
 • jeden dospělý a dvě děti ve věku 7 a 12 let: 3 550 + 2 420 + 2 420 = 8 390 Kč
 • dva dospělí a jedno dítě ve věku 5 let: 3 550 + 3 200 Kč + 1970 Kč = 8 720 Kč
 • dva dospělí a dvě děti ve věku 5 a 17 let: 3 550 + 3 200 Kč + 1970 Kč + 2 770 Kč = 11 490 Kč
 • dva dospělí a tři děti ve věku 3, 10 a 16 let: 3 550 + 3 200 Kč + 1 970 Kč + 2 420 Kč + 2 770 Kč = 13 910 Kč

Životní minimum při insolvenci

Jak jste se již dočetli výše, od 01.04.2020 je zvýšeno životní minimum, tudíž zároveň dochází ke zvýšení nezabavitelné částky. K výpočtu této částky je životní minimum využíváno.

Nezabavitelná částka (nezabavitelné minimum) je částka z výdělku, která osobě v insolvenci nebo v exekučním řízení nemůže být měsíčně zabavena. Nesmí na ni tedy sáhnout exekutor ve formě srážky ze mzdy. Dlužníkovi slouží k zajištění životních potřeb.

Insolvence (insolvenční řízení) je druh soudního řízení, jehož cílem je zvolit způsob vypořádání dluhů takovým způsobem, aby došlo k co nejvyššímu uspokojení všech dlužníkových věřitelů. Insolvence pomáhá nejen dlužníkům (kterým nabízí možnost v rámci oddlužení snížit a vypořádat své dluhy), ale i jejich věřitelům, kterým bude uhrazena alespoň určitá část jejich pohledávek.

Kvůli tomu, že životní minimum už více než osm let nestouplo, klesala i hodnota nezabavitelné částky, a to navzdory růstu průměrné mzdy a inflaci. Díky tomu, že došlo ke zvýšení životního minima se tedy nezabavitelná částka od 01.04.2020 počítá z ještě z vyššího základu.

Existenční minimum

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která je nezbytná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Je to maximální dávka, která je vyplácena v hotovosti a má na ni nárok každý plnoletý občan České republiky bez vlastních příjmů.

Existenční minimum bylo zavedeno (vedle životního minima) kvůli větší motivaci pro dospělé osoby, které jsou v hmotné nouzi.

POZOR

Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Výše existenčního minima

Částka existenčního minima byla do 31.03.2020 2 200 Kč.

Od 01.04.2020 je ve výši 2 490 Kč.

Hodnocení zákazníků 4.5
Výpočet životního minima
Hodnocení návštěvníků 5/5 - 456 hlasů