Exekuce ze mzdy 2023 - kalkulačka

Spočítejte si, kolik peněz vám zůstane z vašeho platu v případě exekuce

1
Vyplňte kalkulačku
2
Ihned se dozvíte výsledek

Kalkulačka exekuce

Zadejte průměrnou výši čisté měsíční mzdyZadejte počet vyživovaných osobJedná se o přednostní pohledávku?Výsledek:
Srážky ze mzdy:
Vyplacená mzda:

Pravidla exekuce na plat pro rok 2023

Zaměstnaným dlužníkům jsou prováděny v exekuci srážky ze mzdy. Je proto důležité těmto situacím předcházet a své závazky si řádně hradit. V případě, že u vás situace, kdy vám exekutor nařídil srážky ze mzdy, můžete si u nás vypočítat, kolik peněz vám zůstane. Chcete-li si spočítat exekuci na mzdu, pomůže vám k tomu praktická kalkulačka.

Srážky ze mzdy v roce 2023

S účinností od 1. ledna 2020 vzrostla výše nezabavitelného maxima na 19 824 Kč. Vše nad tuto částku je strženo na splátky exekuce. Stejně tak došlo ke zvýšení nezabavitelné částky na vyživovanou osobu – manžela či manželku a nezaopatřené děti. Jak vysoké budou srážky ze mzdy prováděné exekutorem, závisí na tom, u koho dluh máte. V případě, že neplatíte alimenty nebo dlužíte státu, na těchto přednostních pohledávkách vám bude sraženo ze mzdy více, než v případě exekuce například za nezaplacené služby mobilnímu operátorovi.

Kdo jsou vyživované osoby

Mezi vyživované osoby patří manžel či manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost. Výjimkou je situace, kdy vám je výživné vymáháno exekučně. Pak se děti, v jejichž prospěch je exekuce vedena, do částky nezapočítávají. Nezabavitelná částka na osobu samotného povinného dlužníka se stanovuje jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3410 Kč. Dále se do ní započítávají normativní náklady na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999, bez ohledu na skutečné místo trvalého pobytu dlužníka. Tato částka je stanovena na 6502 Kč čili jako 2/3 z částky 9912 Kč. Nezabavitelná částka na povinného činí 6608 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu představuje ¼ z nezabavitelné částky na povinného 6608 Kč, činí tedy 1652 Kč. Důležité částky pro výpočet srážky ze mzdy jsou: 3 410 Kč (životní minimum jednotlivce)

 • 6 502 Kč (normativní náklady na bydlení)
 • 9 912 Kč (součet životního minima a normativních nákladů na bydlení)
 • 6 608 Kč (nezabavitelné minimum dlužníka, čili 2/3 z 9 912 Kč)
 • 1 652 Kč (nezabavitelné minimum na každou vyživovanou osobu, čili 1/4 z 6 608 Kč)

K zápočtu částky na druhého z manželů není podmínkou, aby žil ve společné domácnosti s dlužníkem. Pokud máte děti, započítává se na každé dítě jedna čtvrtina nezabavitelné částky na dítě  každému manželovi zvlášť a to i v případě, že jsou srážky prováděny z platu obou manželů. Příklad uplatnění nezabavitelné částky: Proti zaměstnanci, který žije s manželkou a dítětem a jeho čistý příjem je 12 000 Kč, byl nařízen výkon exekuce srážkami ze mzdy pro dlužné výživné na dítě z předchozího manželství. Nezabavitelná částka, která musí dlužníkovi zůstat, je 6608 Kč na osobu povinného. Na dítě a manželku bude započítána částka 2 x 1652 Kč. Povinnému nesmí exekutor srazit 9912 Kč.

Jak se exekuce vypočítává

Pro výpočet exekuce z platu se stanoví nezabavitelná částka, tedy 6608 Kč. K této částce je třeba přičíst 1652 Kč za každou vyživovanou osobu. Součet těchto položek nám dá nezabavitelnou částku, která se odečte od čisté mzdy.

 • V případě, že je zbytek čisté mzdy nižší než 19 824 Kč, vydělí se třemi. Pokud se jedná pouze o nepřednostní pohledávky, exekuční srážka ze mzdy činí 1/3 a 2/3 jsou dlužníkovi ponechány. V tomto případě zůstane dlužníkovi 13 216 Kč.

V případě přednostní pohledávky zůstává dlužníkovi jen 1/3 a 2/3 se strhávají – dlužníkovi zůstává tedy 6 608 Kč.

 • Pokud je zbytek čisté mzdy vyšší než 19 824 Kč, je částka nad tuto hranici zabavená celá a třetiny se určí z částky 19 824 Kč a postup je stejný jako v bodě 1.
POZOR

V případě, že má dlužník více příjmů, počítají se mu srážky z jejich součtu.

Jaké příjmy se zahrnují do exekuce:

 • Důchod
 • Nemocenské dávky
 • Podpora v nezaměstnanosti
 • Příjmy z dohody DPP a DPČ
 • Odstupné ze zaměstnání
 • Náhrada mzdy
 • Stipendium
 • Výsluhový příspěvek bezpečnostních složek a vojáků
 • Přídavky na dítě a rodičovský příspěvek

Jaké příjmy nepodléhají exekuci

Exekuce nemůže být nařízena na dávky pomoci v hmotné nouzi, jednorázové dávky státní sociální podpory, na příspěvek na bydlení a na dávky sociální péče. Exekutor vám může srážkami snížit plat, přesto nesmí sáhnout na peníze u lidí, kteří pobírají důchod a žijí v domově důchodců. Exekuci nepodléhá částka, která je určena k zaplacení pobytu v ústavu sociální péče a rovná se výši kapesného v ústavu. Dlužníkovi musí zůstat alespoň 15% důchodu.

Co to jsou přednostní pohledávky

Podle zákona se pohledávky dělí na přednostní a nepřednostní. V případě nařízené exekuce jsou přednostní pohledávky prioritní a jsou hrazeny přednostně. Tyto přednostní pohledávky jasně definuje zákon. Mezi přednostní pohledávky jsou zařazeny:

 • Pohledávky na výživném – jsou na prvním místě a mají přednost i před ostatními přednostními pohledávkami
 • Pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo způsobené úmyslnými trestnými činy
 • Veškeré pohledávky u Finančního úřadu, na sociálním a zdravotním zabezpečení, na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění
 • Pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění
 • Pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
 • Pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
 • Pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory
 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče

Zvýšení životního minima od 1.4. 2020

Nezabavitelné minimum, které nesmí být dlužníkovi strženo ze mzdy nebo jiného příjmu, se valorizovalo k 1.1.2020. K jeho dalšímu zvýšení dojde od 1.4.2020 v důsledku valorizace životního minima. K 1. dubnu se zvyšuje životní minimum pro jednotlivce z dosavadních 3410 Kč na 3860 Kč. Nezabavitelná (exekucí nepostižitelná) částka na (osobu samotného) povinného (dlužníka) bude stále činit 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy nově částky 3860 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to (stejně jako dosud) 6908 Kč, čili 2/3 z částky 10 362 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu bude o 75 Kč vyšší. Tato částka bude nyní 1727 Kč. Částka, nad kterou se sráží čistá mzda bez omezení a je ve výši dvojnásobku životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení, tedy dvojnásobek součtu částek 3860 a 6502 Kč bude nově 20 724 Kč.

1.7. 2020: změna konstrukce nezabavitelných částek

Od 1.7.2020 se potřetí změní výše nezabavitelných částek. Nezabavitelná částka na dlužníka se zvýší ze 2/3 na ¾ součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení a nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýší z ¼ nezabavitelné částky povinného na 1/3 této částky. Nezabavitelná částka tak bude činit ¾ součtu částky životního minima, tedy 3860 Kč a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to 6502 Kč, čili 3/4 z částky 10 362 Kč. Nezabavitelná částka na povinného tak od 1. 7. 2020 bude ve výši 7771,50 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu bude od 1.7. 2590,50 Kč. Částka, nad kterou se plat bez omezení strhne, bude 20 724 Kč, tedy shodná s částkou od 1.4.

Hodnocení zákazníků 4.5
Výpočet exekuce ze mzdy
Hodnocení návštěvníků 5/5 - 456 hlasů