Podpora v nezaměstnanosti 2024 - kalkulačka

Výpočet státní podpory v nezaměstnanosti

1
Vyplňte kalkulačku
2
Ihned se dozvíte výsledek

Kalkulačka

Zadejte výši čisté mzdyZvolte Vaši věkovou skupinu


Odpracoval/a jste během posledních dvou let alespoň dvanáct měsíců?


Byl vám v posledních 6-ti měsících ukončen pracovní poměr pro porušení povinností zvlášť hrubým způsobem?


Výpověď


Odstupné

Sjednáno ve výši platů.

Čerpal/a jste běhěm posledních dvou let podporu v nezaměstnanosti?ObdobíVýše podpory
1. – 2. měsíc
3. – 4. měsíc
5. měsíc

Státní podpora v nezaměstnanosti pro rok 2024

Období hledání nového zaměstnání se může pořádně protáhnout, na což myslí i samotný stát. Právě proto je dostupná takzvaná podpora v nezaměstnanosti. S ní hravě překlenete nepřívětivé období, během nějž budete hledat nové zaměstnání nebo navštěvovat rekvalifikační kurzy. Získání podpory je však podmíněno řadě podmínek, jež musíte splnit. Jak podpora v nezaměstnanosti funguje a kolik vám stát přispěje?

Co to je podpora v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti je dávka určená k překlenutí období, během nějž jste nezaměstnaní. Vše musí být korigováno ve spolupráci s Úřadem práce České republiky, který vám pomůže s hledáním nového zaměstnání či přihlášením na rekvalifikační kurzy. Jedná se o pravidelnou dávku, která je vyplácena měsíčně, a to po nezbytnou dobu – tu určuje zákon, a to podle věku či odpracovaných let dané osoby.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti není automatická dávka, ale je podmíněna určitým podmínkám, které je třeba splnit. Pokud tedy tyto podmínky nesplníte, nebude vám vyplacena žádná dávka, a to bez ohledu na to, zda disponujete dostatečnými příjmy.

V první řadě musíte být registrováni na Úřadu práce jako „uchazeč o zaměstnání“.  Tento status získáte až po podání žádosti s názvem " Žádost o zprostředkování zaměstnání“. Následně budete zavedeni do evidence, a to podle vašeho místa bydliště. Každopádně je nutné prokázat, že se neřadíte mezi dobrovolně nezaměstnané – stát tak vyžaduje vaši aktivitu při hledání vhodného zaměstnání.

Druhou důležitou podmínkou je povinný podíl na důchodovém pojištění. Toho lze dosáhnout zaměstnáním či jinou výdělečnou činností trvající minimálně 12 měsíců v posledních 2 letech. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká také osobám, jež se věnovali činnostem spadajícím do náhradní doby zaměstnání. Do ní patří například:

 • péče o dítě ve věku do 4 let,
 • pobírání invalidního důchodu III. stupně,
 • příprava osoby se zdravotním postižením k zařazení do práce,
 • osobní péče o fyzickou osobu od II. do IV. stupně,
 • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby (alespoň 20 hodin týdně),
 • osobní péče o osobu mladší 10 let IV. stupni postižení,
 • dočasná pracovní neschopnost či karanténa.

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti?

I když nemusí být podmínky spojené s podporou v nezaměstnanosti tak přehledné, existuje hned několik skupin, které na její pobírání nemají nárok. Konkrétně se jedná o:

 • starobní důchodce,
 • osoby ve výkonu trestu,
 • osoby s výsluhou vyšší než podpora v nezaměstnanosti,
 • osoby popírající nemocenské dávky,
 • osoby, které v průběhu 6 měsíců před registrací dostali výpověď za hrubé porušení povinností,
 • osoby pobírající podporu v mateřství či rodičovský příspěvek.

Práce během pobírání podpory v nezaměstnanosti

Během pobírání podpory v nezaměstnanosti není možné legálně provádět jakoukoliv jinou výdělečnou činnost. Pokud však podporu nepobíráte a jste pouze registrováni na Úřadu práce, můžete si za určitých podmínek přivydělávat, přičemž:

 • práce musí být prováděna pouze na základě pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti,
 • výdělek z dané činnosti nesmí překročit polovinu minimální mzdy.

Jak dlouho je podpora v nezaměstnanosti vyplácena?

Zákonem je podpora v nezaměstnanosti vyplácena po dobu, jež se liší podle věku uchazeče. Ten je rozhodující v den podání žádosti o podporu – v praxi tak může v délce vyplácení podpory hrát roli i jeden den. Délka podpůrčí doby podle zákona činní:

Věk Podpůrčí doba (měsíc)
Do 50 let 5
Od 50 a do 55 let 8
Nad 55 let 11

Jak o podporu v nezaměstnanosti zažádat?

Na úplném začátku je nutné registrovat se na Úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště. Registraci je nutné provést do 3 dnů od ukončení posledního zaměstnání či činnosti spadající do skupiny náhradní doby zaměstnání.

Žádost přitom můžete podat, jak osobně, tak i elektronicky prostřednictvím datové schránky. Následně můžete podat i žádost o podporu v nezaměstnanosti, pro jejíž uznání je však nutné splnit již zmíněné podmínky. Pro přiřazení podpory v nezaměstnanosti vás může Úřad práce požádat o předložení:

 • potvrzení o zaměstnání či doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti,
 • evidenční list důchodového pojištění,
 • potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění,
 • potvrzení výše průměrného výdělku od zaměstnavatele.

Jak se podpora v nezaměstnanosti počítá?

Výše vyplácené podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od délky podpůrčí doby a výše měsíčního průměrného čistého výdělku žadatele, jíž dosahoval v posledním zaměstnání. V průběhu času samotná výše podpory klesá, čímž se stát snaží uchazeče o zaměstnání motivovat – tabulku standardní délky podpůrčí doby si můžete pročíst níže.

Délka podpůrčí doby (měsíc) Výše podpory (%)
2 65
Od 2 do 4 50
Po zbytek podpůrčí doby 45

Určité okolnosti však mohou vést i ke krácení podpory v nezaměstnanosti, kvůli čemuž vám bude vyplaceno výrazně méně. Jedná se o případy, kdy zaměstnání ukončíte sami bez udání vážného důvodu nebo jej ukončíte na základě dohody se zaměstnavatelem. Vyplacena vám tak bude podpora pouze ve výši 45 % z průměrného měsíčního příjmu, a to po celou podpůrčí dobu. K přesnému výpočtu podpory můžete využít i naši kalkulačku výše.

Podpora v nezaměstnanosti bez doložení příjmu

Někteří uchazeči o podporu v nezaměstnanosti se mohou dostat do situace, kdy jsou sice schopni doložit svoji účast na důchodovém pojištění, ale nemají k dispozici dokumenty pro doložení svých příjmů. I v tomto případě dojde ke krácení podpory v nezaměstnanosti, přičemž bude vycházet z výše očekávané průměrné mzdy z 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, jež předchází tomu, v němž byla žádost o podporu podána.

Délka podpůrčí doby (měsíc) Výše podpory (%)
2 15
Od 2 do 4 12
Po zbytek podpůrčí doby 11

Podpora v nezaměstnanosti a OSVČ

Na podporu v nezaměstnanosti mají nárok i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Jedinou podmínkou je podíl na platbě důchodového pojištění minimálně během 12 měsíců během posledních 2 let. Výše podpory se odvíjí od měsíčního vyměřovacího základu, přičemž podíl je stejný jako u klasických zaměstnanců.

Délka podpůrčí doby (měsíc) Výše podpory (%)
2 65
Od 2 do 4 50
Po zbytek podpůrčí doby 45

Podpora v nezaměstnanosti u DPP a DPČ

Podpora v nezaměstnanosti je dostupná také pro osoby pracující na dohodu o provedení práce (DPP) či dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Nárok však vzniká pouze, když zaměstnanec odvádí v průběhu výdělečné činnosti sociální pojištění.

Konkrétně se tedy jedná o dohody, u nichž si vyděláte více než 4 000 Kč v případě DPČ a 10 000 Kč v případě DPP. Díky tomu mohou na podporu dosáhnout i studenti, kteří mohou pracovat i v rámci hlavního pracovního poměru. Podmínkou je vždy platba sociálního pojištění před ztrátou zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti po rodičovské

Pokud jste pobírali mateřské či rodičovské dávky, pravděpodobně se také řadíte mezi osoby, které mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Splnit přitom nemusíte ani podmínku podílení se na důchodovém pojištění. Uznávána je totiž i takzvaná náhradní doba zaměstnání, do níž spadá i osobní péče o dítě do věku 4 let.

Po rodičovské se tak můžete registrovat na Úřadu práce a požádat o vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Jelikož se nejedná o plnohodnotné zaměstnání je výše podpory opět krácena a vypočítávána z očekávané průměrné mzdy. Pokud jste se však v posledních dvou letech alespoň 12 měsíců podíleli na důchodovém pojištění, budou se na vás vztahovat stejné podmínky jako na klasické zaměstnance.

Délka podpůrčí doby (měsíc) Výše podpory (%)
2 15
Od 2 do 4 12
Po zbytek podpůrčí doby 11

Kdy se podpora v nezaměstnanosti vyplácí?

Podpora v nezaměstnanosti je vyplácena každý měsíc zpětně. Přesný den není stanoven, takže se může u každého lišit. Zvolit si můžete způsob výplaty, a to buď výplatu peněz na ruku, nebo elektronicky na váš bankovní účet.

Jak probíhá rekvalifikace během pobírání podpory v nezaměstnanosti?

Během evidence na Úřadu práce a pobírání podpory v nezaměstnanosti, můžete požádat i o rekvalifikaci. Jednoduše si tak můžete změnit nebo rozšířit svoji kvalifikaci, čímž bude pro vás hledání práce mnohem jednodušší. Tuto nabídku přitom mohou využít i lidé, kteří doposud žádnou kvalifikaci nezískali, ale chtějí si najít uplatnění na pracovním trhu.

I v tomto případě je však nutné splnit určité podmínky, bez nichž nemůžete být do rekvalifikačního kurzu zapojeni. V první řadě je třeba být registrován v evidenci Úřadu práce jako zájemce o zaměstnání. Zároveň musí vaše schopnosti a dosažené vzdělání odpovídat danému kurzu – pokud tedy kurz vyžaduje předchozí vzdělání a vy jej nemáte, nemůžete se na něj přihlásit. Celý rekvalifikační kurz je přitom hrazen Úřadem práce.

Uchazeč o zaměstnání Podpora při rekvalifikaci
Bývalý zaměstnanec 60 % z průměrné mzdy dosažené v minulém zaměstnání
OSVČ 60 % z posledního vyměřovacího základu
Uchazeč bez předchozího zaměstnání 14 % z očekávané průměrné mzdy

Podpora v nezaměstnanosti 2023

Jak již bylo řečeno podpora v nezaměstnanosti se odvíjí buď od vaší průměrné mzdy z předchozího zaměstnání, nebo očekávané průměrné mzdy stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podobě jako většina dávek má však i podpora v nezaměstnanosti stanovený svůj strop, jež je se určuje podle životního minima. To se v letošním roce zvýšilo, díky čemuž vzrostla i maximální výše podpory na 21 488 Kč a 24 081 Kč, pokud se uchazeč o zaměstnání rozhodne projít rekvalifikací.