Podpora v nezaměstnanosti 2022 - kalkulačka

Výpočet státní podpory v nezaměstnanosti

1
Vyplňte kalkulačku
2
Ihned se dozvíte výsledek

Kalkulačka

Zadejte výši čisté mzdyZvolte Vaši věkovou skupinu


Odpracoval/a jste během posledních dvou let alespoň dvanáct měsíců?


Byl vám v posledních 6-ti měsících ukončen pracovní poměr pro porušení povinností zvlášť hrubým způsobem?


Výpověď


Odstupné

Sjednáno ve výši platů.

Čerpal/a jste běhěm posledních dvou let podporu v nezaměstnanosti?ObdobíVýše podpory
1. – 2. měsíc
3. – 4. měsíc
5. měsíc

Státní podpora v nezaměstnanosti pro rok 2022

Chcete si zažádat o podporu v nezaměstnanosti a nevíte, o jakou částku by se jednalo a jestli vůbec splňujete dané podmínky pro její získání? Přečtěte si praktické informace níže a k získání přehledu o výši případné podpory Vám pomůže naše on-line kalkulačka.

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti pobírá člověk, který ztratil zaměstnání (a tím i stálý příjem z něj) a je veden na Úřadu práce České republiky v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pro získání podpory musí uchazeč splňovat zákonem dané podmínky.

Jak a kde zažádat o podporu v nezaměstnanosti

Uchazeč musí na úřadu práce, v místě jeho trvalého bydliště, podat Žádost o zprostředkování zaměstnání a zároveň Žádost o podporu v nezaměstnanosti. Formuláře jsou k dispozici na úřadu práce. Je také možnost vytisknout a vyplnit si je doma, nebo rovnou vyplnit elektronickou verzi tohoto formuláře. V každém případě pak stejně musíte dojít na pracovní úřad s oběma žádostmi osobně.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který:

 • je občanem České republiky s bydlištěm na území ČR
 • je evidován na pobočce Úřadu práce České republiky jako uchazeč o zaměstnání
 • v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání platil sociální pojištění po dobu alespoň 12 měsíců
 • není poživatelem starobního důchodu ke dni, k němuž má být podpora přiznána
 • o podporu požádá do 3 pracovních dnů od ukončení zaměstnání, popř. náhradní doby zaměstnání

Co je náhradní doba zaměstnání

Období:

 • péče o dítě ve věku do 4 let
 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně
 • přípravy osoby se zdravotním postižením k práci
 • péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby (závislost různých stupňů)
 • výkonu dlouhodobé dobrovolnické nebo veřejné služby alespoň 20 hodin týdně
 • trvání dočasné pracovní neschopnosti

Odstupné a podpora

Zaměstnanci, kteří obdrželi od zaměstnavatele výpověď ze zákonných důvodů a dostali odstupné, se někdy nejdou ihned po skončení pracovního poměru zaevidovat na úřad práce. A to kvůli jejich předpokladu, že si ihned najdou práci a v nejbližších měsících nebudou mít finanční starosti právě díky obdržení odstupného. I v takovém případech je však vhodné se ihned registrovat na úřadu práce.

Posunutí nároku na podporu v nezaměstnanosti

Ze zákona platí, že vyplácení odstupného odkládá vyplácení podpory v nezaměstnanosti.

Praktický příklad posunutí nároku na podporu

Pan Novák obdrží od svého posledního zaměstnavatele tříměsíční odstupné, které začne čerpat v únoru (od prvního měsíce, kdy bude bez zaměstnání). Podpora v nezaměstnanosti se mu tedy „odsune“ a po dobu těchto tří měsíců (únor, březen, duben) bude pan Novák čerpat odstupné. Podpora mu začne být vyplácena až od čtvrtého měsíce nezaměstnanosti, tedy od května. Délka podpory v nezaměstnanosti však zůstává zachována.

Výpočet podpory

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti je potřeba třeba znát výši čisté mzdy a výši případného odstupného. Z čisté mzdy se pak počítá procentuální podíl, který v jednotlivých obdobích bude člověk bez práce pobírat.

Dále potřeba do kalkulačky zadat věk uchazeče, způsob výpovědi, zda uchazeč odpracoval v posledních 2 letech alespoň 12 měsíců a jestli mu byl v posledních 6 měsících ukončen pracovní poměr pro porušení povinností zvlášť hrubým způsobem.

Výsledkem výpočtu je pak měsíční podpora v nezaměstnanosti, celková výše podpory a počet měsíců, po které je podpora v nezaměstnanosti poskytovaná.

Výše podpory

Výše podpory v nezaměstnanosti je ovlivněna nejenom výší předchozího výdělku, ale i formou ukončení zaměstnání. Podpora je pak v závislosti na tom přiznávána ve standardní, nebo snížené výši.

Standartní výši podpory v nezaměstnanosti uchazeč dostane, pokud byl pracovní poměr ukončen:

 • výpovědí ze strany zaměstnavatele
 • výpovědi zaměstnance z vážného důvodu
 • při skončení pracovního poměru na dobu určitou
 • dohodou z vážného důvodu

První dva měsíce podpůrčí doby

65 % průměrného měsíčního čistého výdělku

Další dva měsíce podpůrčí doby

50 % průměrného měsíčního čistého výdělku

Po zbývající podpůrčí dobu (tj. 1, 4 nebo 7 měsíců)

45 % průměrného měsíčního čistého výdělku

Nižší podporu v nezaměstnanosti, pokud byl pracovní poměr ukončen:

 • výpovědí ze strany zaměstnance bez vážného důvodu
 • dohodou bez vážného důvodu

Vážné důvody jsou pak definované v zákoně o zaměstnanosti.

Nižší podpora v nezaměstnanosti je ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, a to po celou podpůrčí dobu.

POZOR

V případě propuštění z důvodu závažného porušení pracovní kázně nebo režimu práce neschopného zaměstnance je vyplácená podpora nulová.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti pro rok 2020 může dosáhnout až na částku 19 389 Kč, což je 58 % z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. a 3. čtvrtletí roku 2019. V roce 2018 dosáhla nejvyšší podpora v nezaměstnanosti na částku 18 111 Kč.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci, která je stanovena jako 65 % z průměrné mzdy, může v roce 2020 dosáhnout až na 21 729 Kč. V roce 2019 to bylo 20 297 Kč.

Délka podpůrčí doby

Osoby do 50 let věku

5 měsíců

Od 50 do 55 let věku

8 měsíců

Osoby nad 55 let

11 měsíců

Podpora v nezaměstnanosti před důchodem 

Doba a výše podpory v nezaměstnanosti pro osoby, které jsou před důchodem (nad 55 let) je příznivější. Důvodem je to, že hledání práce pro tuto skupinu uchazečů může být složitější. Maximální délka pobírání podpory je 11 měsíců a její výše jsou v následující tabulce.

První dva měsíce

65 %

Další dva měsíce

50 %

Zbývající podpůrčí doba

45 %

Podpora v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené

Při výpočtu výše podpory je rodičovská dovolená započítávána jako náhradní doba zaměstnání. V roce 2020 se počítá z průměrné mzdy v národním hospodářství, a to za 1. až 3. čtvrtletí roku 2019. Počítá se tedy z částky 33 429 korun a její výši můžete vidět níže.

První dva měsíce

0,15 násobek průměrné mzdy (tj. 5 014 Kč)

Další dva měsíce

0,12 násobek průměrné mzdy (tj. 4 012 Kč)

Zbývající podpůrčí doba

0,11 násobek průměrné mzdy (tj. 3 678 Kč)

Pokud byl žadatel v předchozích dvou letech v pracovním poměru alespoň po dobu 12 měsíců, podpora je vypočítávána ze skutečné výše mzdy.

Podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ

Pro získání podpory v nezaměstnanosti, musí OSVČ splnit následující podmínky:

 • ukončení nebo pozastavení živnosti
 • evidování se na Úřadu práce České republiky
 • za poslední dva roky má alespoň po dobu 12 měsíců placené sociální pojištění (případně splňuje podmínku náhradní doby zaměstnání)

Délka podpůrčí doby u OSVČ je stejná. Rozdíl je jen ve způsobu výpočtu výše podpory.

První dva měsíce

65 % přepočteného měsíčního vyměřovacího základu

Další dva měsíce

50 % přepočteného měsíčního vyměřovacího základu

Zbývající podpůrčí doba

45 % přepočteného měsíčního vyměřovacího základu

Podpora je vypočítávána z posledního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Tyto informace jsou k naleznutí v přehledu příjmů a výdajů, který je podáván na správě sociálního zabezpečení.

Pro podnikatele taktéž platí stanovené maximum vyplácené částky, měsíční podpora v roce 2020 nepřesáhne částku 19 389 Kč.

Hodnocení zákazníků 4.5
Výpočet podpory v nezaměstnanosti
Hodnocení návštěvníků 5/5 - 456 hlasů