Registry dlužníků – které to jsou a jak do nich nahlédnout?

Registry dlužníků – které to jsou a jak do nich nahlédnout?

Při sjednání nové půjčky či mobilního tarifu budete prověřeni, zda nemáte záznam právě v registru dlužníků. Tím se věřitel ochrání před případnými problémy s placením. Které registry u nás existují, jak do nich nahlédnout, jak provést výmaz a na který si dávat pozor? To vše vám prozradíme v tomto článku.

Co je to registr dlužníků?

Registr dlužníků je označení pro klientský registr nebo také úvěrový registr. Jedná se o databáze, které obsahují údaje o platební morálce osob a firem. V registrech dlužníků se shromažďují informace o neplatičích, ale také o klientech, kteří svoje závazky řádně plní. Pojďme si níže popsat ty nejznámější a nejdůležitější registry v ČR:

Registr SOLUS

Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům (SOLUS)

SOLUS je zkratka pro Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů.

SOLUS je registr negativní, ale také registr pozitivní. Shromažďuje dané informace fyzických osob, osob podnikajících a právnických. Je taktéž registrem neplatných dokladů.

Poskytuje informace z více ekonomických sektorů a díky tomu nabízí komplexní pohled na platební morálku klientů českých společností. V rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívá k prevenci předlužování spotřebitelů a růstu počtu dlužníků v prodlení. Dále přispívá ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a taktéž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů.

Sdružení SOLUS poskytuje spotřebitelům dlouhodobě více než 20 tisíc výpisů za rok. Spotřebitelé stojí mimo jiné i o komplexní reporty, které prokazují bezproblémovou finanční historii” uvádí Miroslav Beneš, člen tohoto sdružení.

Kdo využívá SOLUS?

Tento registr používají hlavně:

 • banky a stavební spořitelny,
 • nebankovní finanční instituce,
 • poskytovatelé telekomunikačních služeb,
 • distributoři energií,
 • poskytovatelé P2P půjček,
 • a další společnosti z oblasti obchodu a služeb.

Jak se do registru SOLUS můžete dostat?

V SOLUS bude o vás uveden záznam, pokud opakovaně zaplatíte některou ze služeb či závazků opožděně. Členským společnostem je doporučováno zapisování údajů při prodlení delším než 3 měsíce. To však není povinnost. Tato lhůta by ale neměla být kratší než 30 dní.

Taktéž je stanovena minimální dlužná částka, která je potřebná pro zápis. Tato suma činí 500 Kč. Dluhy nižší než 500 Kč se do registru nezapisují.

Jak nahlédnout do registru SOLUS?

Všechny informace z tohoto registru obsahují velice citlivé osobní údaje. Nejsou tedy veřejně přístupné přes internet.

Pro přehled záznamů o vaší osobě budete muset vyplnit elektronickou žádost prostřednictvím webového formuláře nebo písemnou žádost s vaším podpisem. Následně musíte prokázat svou identitu doložením fotokopie dokladu totožnosti nebo úředně ověřeným podpisem. Pro Výpis z Registru FO můžete také využít rychlou službu SMS. Jejím základem je kód SIN, který můžete objednat prostřednictvím žádosti.

Možnosti náhledu:

 • On-line výpis
 • SMS výpis
 • Běžný papírový výpis

Co výpis obsahuje a jaká je jeho cena?

Obsah výpisu a částka, kterou za něj zaplatíte se liší podle toho, zda žádáte jako fyzická nepodnikající osoba, fyzická podnikající osoba či právnická osoba. V tabulkách níže jsou dané informace uvedeny.

Obsah výpisu
Fyzická osoba nepodnikatel – SOLUS – Registr FO

– Centrální evidence exekucí

– Insolvenční rejstřík

Fyzická osoba podnikatel – SOLUS – Registr FO

– SOLUS – Registr IČ

– Insolvenční rejstřík

– Centrální evidence exekucí

– Seznam nespolehlivých plátců DPH

– Registr živnostenského podnikání

Právnická osoba – Veřejné rejstříky

– SOLUS – Registr IČ

– Insolvenční rejstřík

– Centrální evidence exekucí

– Seznam nespolehlivých plátců DPH

Cena za výpis
SMS výpis 99 Kč + 50 Kč za SIN kód
Písemný výpis z registrů 270 Kč

Jak vymazat údaje z registru SOLUS

K výmazu záznamů z Registru FO a Registru IČ dochází automaticky po uplynutí:

 • 3 let od data úhrady závazku po splatnosti,
 • 1 roku od data úhrady závazku po splatnosti (v případě, že se jedná o závazek vzniklý ze smlouvy o službě elektronických komunikací nebo dodávky energií).

V případě zařazení osobních údajů do Pozitivního registru, je záznam evidován:

 • maximálně po dobu 3 měsíců (v případě, že nedojde k uzavření smlouvy),
 • po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu dalších 3 let od splnění veškerých závazků vůči členské společnosti,
 • po dobu trvání smluvního vztahu a dále 1 rok od splnění veškerých závazků vůči členské společnosti (v případě, že byla uzavřena smlouva o službě elektronických komunikací nebo dodávky energií).

Z Pozitivního registru jsou údaje automaticky vymazány po uplynutí uvedené doby.

Registr BRKI

BRKI je zkratka pro Bankovní registr klientských informací. Jedná se o úvěrový registr, který má pomoci českým bankám při hodnocení vaší bonity a důvěryhodnosti. Tuzemské banky tento registr zároveň také spravují – shromažďují se v něm informace, a to na základě výslovného zmocnění v zákoně.

Tyto informace se týkají toho, jaké úvěry (a v jaké výši) byly nebo jsou konkrétní fyzické osobě podnikající i nepodnikající poskytnuty a jaká je výše pravidelných splátek. Registr zároveň obsahuje také historii splácení těchto závazků, dále informace o jejich zajištění nebo údaje o žádostech o další úvěrové produkty, jako jsou například žádosti o hypotéku, kreditní karty či kontokorenty.

Provozovatelem registru BRKI je společnost CRIF (Czech Credit Bureau, a.s.).

Jak se do BRKI dostanete?

V bankovním registru se v objeví záznam o každé osobě, která u členské banky zažádá o jakýkoli úvěrový produkt.

Jak nahlédnout do registru BRKI?

O výpis můžete zažádat:

 • osobně v Klientském centru v sídle společnosti (Praha 4)
 • poštou po vyplnění Žádosti o výpis
 • on-line po vyplnění formuláře na příslušném webu
 • datovou schránkou
 • e-mailem

Odpověď obdržíte ve lhůtě 30 dní.

Kolik za to zaplatíte?

Forma Cena
Papírová podoba výpisu 200 Kč + poštovné
On-line podoba výpisu 100 Kč

Jak je to s výmazem informací z BRKI?

Záznam je v tomto registru obsažen po celou dobu existence úvěrového produktu a také následně ještě 4 roky po jeho ukončení. Pokud u banky zažádáte o úvěrový produkt, ale k uzavření smlouvy nakonec nedojde, je tato informace v BRKI uložena po dobu 1 roku od chvíle podání žádosti.

Není možné zažádat o výmaz z BRKI.

Registr NRKI

NRKI je zkratka pro Nebankovní registr klientských informací. Nebankovní registr obsahuje, stejně jako ten bankovní, údaje o fyzických osobách nepodnikatelích a fyzických osobách podnikajících. Na rozdíl od BRKI shromažďuje také údaje o osobách právnických neboli obchodních společnostech.

Shromažďuje tedy záznamy o nebankovních úvěrových produktech. Jeho klienty jsou pak převážně společnosti poskytující spotřebitelské úvěry, leasingové společnosti a faktoringové společnosti.

Provozovatelem NRKI je stejně jako u bankovního registru společnost Czech Credit Bureau, a.s.

Jak nahlédnout do registru NRKI?

O výpis můžete zažádat stejně jako u BRKI, a to:

 • osobně v Klientském centru v sídle společnosti (Praha 4)
 • poštou po vyplnění Žádosti o výpis
 • on-line po vyplnění formuláře na příslušném webu
 • datovou schránkou
 • e-mailem

Odpověď očekávejte ve lhůtě 30 dní.

Cena za výpis NRKI

Ta je taktéž stejná jako u bankovního registru.

Forma Cena
Papírová verze výpisu 200 Kč + poštovné
On-line verze výpisu 100 Kč

Existuje také možnost požádat o společný výpis z obou registrů (BRKI i NRKI).

Verze Cena
Elektronická podoba 180 Kč
Papírová podoba (klientské centrum) 300 Kč

Jak je to s výměnou informací mezi NRKI a BRKI?

Pozor, oba registry si mezi sebou vyměňují údaje. Subjekty, které jsou zapojeny v těchto organizacích, tak mohou okamžitě získat informace o platební morálce a celkové bonitě klienta a tím výrazně zrychlit zpracování žádosti o finanční produkt. Pro takovouto výměnu dat mezi registry BRKI a NRKI je potřeba váš souhlas, který nejčastěji bývá součástí vyplněné žádosti.

Jak dlouho bude v NRKI váš záznam a jak je to s výmazem?

Podobně jako u bankovního registru, jakýkoliv zápis je v tomto registru zanesen po celou dobu existence závazku a dále je uchován po dobu 4 let po jeho splacení. Nedokončená žádost o půjčku zůstává v NRKI šest měsíců.

O výmaz údajů z NRKI nelze zažádat.

Pozor na registr CEDR!

CEDR je zkratka pro Centrální registr dlužníků České republiky. Když do vašeho internetového vyhledávače zadáte „registr dlužníků, mezi prvními se vám zobrazí webové stránky právě CEDRu, avšak tomuto registru je doporučováno se velkým obloukem vyhnout. Není tedy dobré na něj „sázet“ a opírat se o jeho informace.

CEDR totiž čerpá pouze z veřejně dostupných databází. Tím je například Insolvenční rejstřík. Následně data získává už jen od lidí a firem, kteří se do něj zaregistrovali.

Zpravodajské servery a média na jeho podvodné praktiky upozorňují již od roku 2010. Centrální registr dlužníků od té doby dostal pouze pár menších pokut.

„Provozovatel služby klamavě vytvářel dojem, že se jedná o oficiální registr dlužníků v České republice,“ řekl mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich. Inspekce uložila registru CEDR pokutu ve výši 60 000 Kč, a to v roce 2017. „Pokutu nezaplatili, a protože se jedná o pohledávku vůči státu, předali jsme ji 15. května 2018 Celnímu úřadu k vymáhání,“ uvedl Fröhlich. Nelze ale zjistit, zda se celníkům povedlo tuto pokutu vymoci. Jedná se totiž o daňové řízení. Informace tohoto charakteru tedy podléhá utajení.

Hlavním důvodem „obranyschopnosti“ tohoto registru je ten fakt, že je veden společností, která má sídlo ve Spojených státech. České úřady tak nemohou náležitě zakročit, protože se v podstatě jedná o americkou firmu.

Kolik zaplatíte za náhled do registru CEDR?

Stejně jako u předešlých registrů, ani CEDR není k nahlédnutí zdarma.

Za výpis z rejstříku zaplatíte CEDRu 300 Kč. Dále ale také ještě vyžaduje poplatek ve výši 2 000 Kč, a to těsně po registraci. Podle něj slouží k umožnění náhledu do registru po dobu 5 let. Tomu, kdo tento poplatek nezaplatí, vyhrožuje exekucí.

O autorovi

Počet komentářů: 11

  1. Musíte kontaktovat přímo daný registr nebo postupovat přesně podle návodu v tomto článku.

 1. Dobrý den, v roce 2016 mi byla ukončena insolvence, jakto že dnes v roce 2022 stále figuruji v registrech dlužníků, když už je to více než 6 let od konce insolvence, registr Solus deklaruje 3 roky a registr CBCB 4 roky uchování dat, z insolvenčního rejtříku jsem byl po 5 letech (2021) od insolvence vymazán.
  Děkuji za Vaši odpověď.

 2. Dobrý den,prosím,jsem 5 let po insolvenci. Jak můžu poprosit o vymazani z rejstříku dlužníků? Děkuji Horakova

 3. Jsem 4 roky po insolvenci a teď jsem se dozvěděla že mě tam výši 2 exekuce a já nic si nebrala,jak mám zažádat o výmaz exekuce, řekli mě že na poště,
  Poraďte mě prosím, děkuji
  18 .května to byli 4 roky po insolvenci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *