Exekuce – jak probíhá a jak ji ukončit?

Exekuce – jak probíhá a jak ji ukončit?

Exekučním řízením si každý rok prochází desetitisíce občanů ČR, přičemž jen u jedné exekuce obvykle nekončí. Důvody, že se někdo dostane až do exekuce, mohou být různé, ale v drtivé většině za nimi stojí nízká finanční gramotnost a vysoká zadluženost. Do exekuce se ale mohou lidé dostat i náhodou, a to kvůli nečekané životní události či nezodpovědnosti svých blízkých.

Pokud jste se také ocitli v exekuci, nebo máte podezření, že byste se s ní mohli dříve či později potýkat, připravili jsme pro vás krátkého průvodce. S jeho pomocí vás provedeme tím, co exekuční řízení obnáší a jak se mu můžete bránit.

Co je to exekuce?

Exekuce se řadí mezi jedny z mála způsobů, jak se mohou věřitelé legálně vypořádat s nesplacenými závazky dlužníků. Podle oficiální definice se tedy jedná o soudně vynucené splácení dluhů, jež se řídí exekučním řádem podle zákona 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Podání návrhu na zahájení exekučního řízení přitom může podat, jakýkoliv věřitel, který má podklady k prokázání vzniklého dluhu a nároku na jeho splacení.

Zmíněné podklady lze zahrnout pod pojem exekuční titul, který může mít celou řadu podob. Nejčastěji se jedná o soudní listiny, jako je rozhodnutí soudu či platební rozkaz. Exekuční titul lze doložit i jako rozhodnutí rozhodce či smlouvu s exekuční doložkou. O zahájení exekučního řízení následně rozhoduje soud a v případě pozitivní odpovědi předává celý případ exekučnímu správci.

Návrh na zahájení exekučního řízení může podat:

 • Soukromý věřitel (nebankovní společnosti, banky, právnické osoby, fyzická osoba),
 • Stát (VZP, Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení).

Exekučním řízením si jen v roce 2022 procházelo 683 239 osob, z nichž 222 082 exekuční řízení v daném roce teprve zahájilo.

Jak exekuční řízení probíhá?

Exekuční řízení je obvykle považováno za krajní řešení, k němuž věřitelé přistupují až poté, co vyčerpají veškeré možnosti. V první řadě se tedy snaží s dlužníkem dohodnout a nabídnou mu možné řešení například v podobě odložení splátek či jejich snížení. Pokud ani tak není dlužník schopný dluhy splácet, je věřitel nucen podniknout kroky k nucenému vymáhání poskytnutých prostředků.

Na úplném začátku potřebuje dokázat podle zákona, že má právo na splacení dluhu. Toho může dosáhnout pomocí takzvaného nalézacího řízení v rámci civilního soudu. Jeho prostřednictvím dojde k soudnímu rozhodnutí, jež určí, zda má věřitel právo na splacení dluhu a specifikuje i jeho parametry – jaká je výše dluhu a dokdy má být uhrazen.

Soudu se zúčastní jak věřitel, tak i dlužník, přičemž oba mohou předložit důkazy, které soud vezme v potaz. V případě, že rozhodne v prospěch věřitele, vydá rozsudek – ten se automaticky stává exekučním titulem. Jak již ale bylo řečeno, exekuční titul mohou představovat i jiná rozhodnutí či usnesení. Konkrétně se může jednat o:

 • Soudem schválený smír – Obě strany se dohodnou na způsobu splacení dluhu. Jestliže dlužník dohodu nedodrží, může věřitel zažádat o zahájení exekučního řízení.
 • Platební rozkaz – Soud ho může nařídit v případě, že je předmětem peněžitý dluh.
 • Směnečný platební rozkaz – Ten je možné uplatnit pouze u dluhů spojených se směnkou.
 • Exekuční či notářský zápis – Exekutor či notář potvrdí dohodu mezi věřitelem a dlužníkem, že bude zahájeno exekuční řízení, pokud nesplní předem stanovené podmínky.

Věřitel se musí s exekučním titulem obrátit na okresní soud, jemuž předá exekuční návrh. Soud poté rozhodne o tom, zda je zahájení exekučního řízení oprávněné. Pokud je jeho usnesení negativní, není možné exekuci zahájit a věřitel má právo na odvolání. U pozitivního usnesení je následně spuštěno exekuční řízení a vybrán exekuční správce, který se postará o její hladký průběh – věřitel si obvykle může sám vybrat, kdo si vezme daný případ na starosti.

Usnesení o zahájení exekučního řízení, musí být doručeno do rukou dlužníka, a to do 15 dnů od usnesení soudu. Informace o doručení či nedoručení dopisu však nemá žádný vliv na průběh exekučního řízení – nevybírání pošty tak není řešením a pouze se připravíte o možnost odvolání. V tomto případě je navíc uplatňována takzvaná fikce doručení, kdy je pošta považována za doručenou po uplynutí 10 dnů.

Od samého začátku řízení se exekuční správce seznamuje s finanční situací dlužníka a vytváří seznam jeho majetku. Teprve poté začne hledat nejlepší řešení, jak může dlužník uhradit své závazky, přičemž dohlíží nad tím, aby exekuce byla výhodná jak pro věřitele, tak i dlužníka.

Jaký majetek vám může exekutor zabavit?

Po usnesení o zahájení exekučního řízení přistoupí exekuční správce k výběru nejlepšího řešení pro vypořádání nesplacených závazků. Přistoupit přitom může hned k několika způsobům, jak získat dostatek finančních prostředků pro jejich kompletní splacení – zároveň je ale nutné počítat s tím, že uhradíte i ostatní náklady spojené s exekučním řízením.

Vypořádání exekučního řízení se liší i podle toho, o jaký typ pohledávek se jedná. U běžných pohledávek od soukromých věřitelů se může řízení táhnout i více let. Naopak u přednostních pohledávek je řízení obvykle zrychlené a dochází k jejich uhrazení mnohem rychleji.

Za přednostní pohledávku jsou považovány dluhy z:

 • výživného,
 • náhrady újmy,
 • náhrady spojené s trestnými činy,
 • pojistného na sociálním zabezpečení.

Zabavení prostředků na běžném účtu

Exekutor v první řadě přistoupí především k zabavení běžného účtu – pokud jich dlužník vlastní více, budou finanční prostředky zabaveny i u nich. Exekutor zároveň neřeší ani původ peněz – pokud jsou tedy na účtu například peníze manžela či dětí, budou i přesto zabaveny.

To, že dojde k zabavení běžného účtu, exekuční správce dopředu nehlásí, a to především proto, aby nedošlo k nezákonnému přesunu peněz mimo dosah.

V souvislosti s tím dochází také k zablokování běžného účtu, které zahrnuje zablokování:

 • plateb pomocí debetní karty,
 • výběru z bankomatu,
 • zadávání příkazů k úhradě,
 • trvalých příkazů.

Dlužník může část svých finančních prostředků ochránit prostřednictvím chráněného účtu, k němuž nemá exekuční správce přístup. Na účet mu jsou následně přeposílány zbylé prostředky a mzda, která není postihnuta exekucí.

V žádném případě sem však nelze převést finanční prostředky s úmyslem skrýt je před exekučním správcem – banka účet kontroluje a spolupracuje přímo s exekutorem.

Pravidelné srážky ze mzdy

Pokud nedisponuje dlužník dostatečnými finančními prostředky či majetkem ke splacení dluhů, přistoupí exekuční správce k tvorbě splátkového kalendáře na míru. Následně pak dojde k vyhlášení exekuce na plat neboli pravidelným srážkám ze mzdy, přičemž mu musí vždy zůstat nezabavitelná částka – to se každý rok mění a hraje v něm roli i životní situace dlužníka.

Exekuční správce může srážky provádět z:

 • mzdy (hlavní pracovní poměr, DPP, DPČ),
 • nemocenských dávek,
 • důchodu,
 • odstupného,
 • podpory v nezaměstnanosti,

Existují i určité formy příjmů, které exekutor nesmí zabavit a jsou uloženy na již zmíněném chráněném účtu. Patří sem zejména:

 • dávky v hmotné nouzi,
 • příspěvky na bydlení,
 • daňový bonus,
 • porodné,
 • přídavky na dítě.

Zabavení majetku

Jestliže dlužník disponuje nějakým majetkem, může se ho exekutor pokusit zabavit s cílem jej zpeněžit. I v tomto případě není dlužník dopředu informován a nesmí s majetkem, jakkoliv nakládat. Případný náhlý přepis majetku na někoho jiného před nebo v průběhu exekučního řízení, může být považován za podvod a je i zákonně postihnutelný.

Velkým omylem většiny dlužníků je předpoklad, že exekuční správce může zabavit pouze majetek v místě trvalého bydliště. Podle zákona může vstoupit kamkoliv, kde se domnívá, že má dlužník uložený svůj majetek. Pokud tedy dlužník například přebývá u někoho jiného, může se exekuce vztahovat i na majetek na dané adrese – v takovém případě je nutné dokázat, že dlužník není majitelem nebo se na koupi nepodílel.

V souvislosti s tím přistupuje exekuční správce zejména k zabavení:

 • automobilů,
 • elektroniky,
 • počítačů,
 • nábytku,
 • starožitností.

Během prohlídky je majetek označen a následně převezen do skladu, kde je ponechán 30 dnů. Teprve poté může exekutor přistoupit k jejich dražbě. Majetek, který je možné zabavit je přesně stanovený zákonem § 321 zákon č. 99/1963 sb., podle nějž nesmí být zabaven majetek, který je životně důležitý.

Podle zákona tedy nesmí být zabaven:

 • sporák,
 • lednička,
 • pračka,
 • základní nábytek (postel, židle, stůl),
 • oblečení,
 • vybavení pro děti,
 • hotovost (jen do předem stanovené výše),
 • domácí mazlíčky,
 • zdravotní pomůcky a potřeby,
 • osobní věci (snubní prsten, fotografie atd.),
 • věci určené k výkonu pracovní činnosti.

Zabavení nemovitosti

Pro vyrovnání veškerých závazků, může exekutor zvolit i zpeněžení nemovitosti. Nejčastěji k tomuto řešení dochází v případě, že dlužník disponuje více nemovitostmi, nebo neexistuje žádný jiný způsob vypořádání – často se totiž může jednat o nemovitost, v níž dlužník také bydlí. Obvykle dochází pouze k vydání exekutorského zástavního práva k nemovitosti, čímž exekutor zamezí dlužníkovi, aby mohl s nemovitostí dále nakládat – zástavní právo je zapsáno také v katastru nemovitostí.

Vzniklé pohledávky jsou tak zajištěné a věřitelé mají větší šanci, že získají své prostředky zpět. Jedná se tedy pouze o pojistku, která má dlužníka donutit, aby s exekučním správcem spolupracoval – běžně tak nedochází k prodeji nemovitosti. Důvodem k obavám je exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, u nějž je vysoká pravděpodobnost, že dlužník o nemovitost přijde.

Příkaz je opět zanesen do katastru nemovitostí a dlužník nesmí s nemovitostí dále nakládat. Exekutor zároveň dlužníka vyzve, aby se pokusil vzniklý druh splatit, nebo nabídl výměnou jiný majetek či nemovitosti – ve výsledku se tak může dlužník z exekuce vyplatit a nemovitost si ponechat. Pokud tak neučiní je nemovitost předána do dražby a zpeněžena.

Jestliže má dlužník v dané nemovitosti vedené trvalé bydliště a žije v ní spolu se svojí rodinou, je tato nemovitost částečně chráněna. Ve výsledku tak k jejímu zabavení může přistoupit pouze v krajním případě.

Zároveň musí být splněna podmínka, kdy celková výše dluhu bez nákladů spojených s exekucí není vyšší nežli 100 000 Kč.

Zabavení řidičského průkazu

Pokud je předmětem exekuce nesplacené výživné, může být exekutor mnohem přísnější. V takové situaci mu zákon povoluje vše řešit i méně tradiční cestou. Jestliže se dlužník dlouhodobě vyhýbá spolupráci s exekučním správcem, může mu být zabaven i řidičský průkaz – nezabaví ho však fyzicky, ale pozastaví ho přímo v databázi. K vrácení řidičského průkazu může dojít až po splacení veškerých dluhů.

Jak se můžete proti exekuci bránit?

Zahájení exekučního řízení nemusí rovnou znamenat, že přijdete o veškeré své finanční prostředky a majetek. Pokud se vyhnete strategii mrtvého brouka, můžete se pokusit vše zvrátit a exekuci buď odložit, nebo zastavit.

K odložení exekuce může dojít pouze v případě, že se dlužník octne v nepříznivé životní situaci, kvůli níž by mohlo mít provedení exekuce negativní či devastující vliv na dlužníka či jeho rodinu – podmínkou je také to, že věřitelé odložením nebudou, jakkoliv poškozeni.

Dojít může i k úplnému zastavení exekuce, s nímž vám musí pomoci odborník, který vás bude hájit před soudem.

Kompletní zastavení exekuce však není tak časté a musí být k němu pouze závažné důvody. Mezi ně se řadí:

 • promlčení,
 • nemajetnost dlužníka,
 • zpochybnění platnosti rozhodčího nálezu,
 • zabavení nepostižitelného majetku.

Jak zjistíte, že jste vy nebo někdo jiný v exekuci?

Jediným způsobem, jak zjistit, zda je někdo v exekuci, je nahlédnutí do Centrální evidence exekucí nazývané také jako registr exekucí. Ta je veřejná a nahlédnout do ní může každý po zaplacení poplatku. Zapisovány jsou zde téměř veškerá exekuční řízení – výjimkou jsou řízení spojená se státem, kam spadá VZP, Finanční úřad či Správa sociálního zabezpečení.

Zápis je v evidenci veden po celou dobu trvání řízení a je vymazán do 15 dnů od jeho ukončení – za výmaz zodpovídá vždy exekuční správce, a tudíž není automatické.

Informace lze vyhledávat nejen u fyzických, ale i právnických osob, přičemž k vyhledání je třeba znát alespoň minimum údajů o daném subjektu. V případě fyzických osob je potřebné jméno, příjmení a datum narození – využít však můžete i rodné číslo. U právnických osob si vystačíte s obchodním názvem a IČO.

Pravidla pro exekuci v roce 2022

Určitá pravidla se u exekuce mění pravidelně každý rok, přičemž k úpravě může dojít i z hlediska legislativy. Pro výpočet exekuce na plat je možné obvykle využít kalkulačku, s jejíž pomocí zjistíte, jaká částka vám zůstane po stržení splátky.

V tomto případě hovoříme konkrétně o nezabavitelné částce, jež se odvíjí od čistého měsíčního příjmu, rodného stavu a počtu vyživovaných osob – podstatnou roli hrají i přednostní pohledávky, u nichž je řízení zrychlené.

Výše nezabavitelné částky je v roce 2022 stanovena na 9 138,75 Kč a částka za vyživovanou osobu 3 046,25 Kč. Následně je stanovena srážka ze mzdy, u níž je hranice nastavená na 24 370 Kč. Jestliže je mzda nižší než tato částka, odpovídá srážka jedné třetině z částky. Pokud je mzda naopak vyšší, bude částka překračující stanovenou hranici zabavena celá.  

V roce 2022 bylo možné využít i Milostivé léto pro splacení původního dluhu bez navýšení, které trvalo od 01.09. do 30.11. Nově není možné dále vymáhat dluhy, jejichž výše nepřekročí 1 500 Kč a její vymáhání je neúspěšné po dobu tří let. Podle zákona musí být také veškeré hovory mezi exekutorem a dlužníkem nahrávány.

Poslední změnou je možnost vyhnutí se dražbě majetku v případě, že se jedná o zranitelnou osobu, nebo se dlužník podílí na splátkách nad zákonnou srážkou částkou 1 500 až 6 000 Kč.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *