Jak si správně nastavit životní pojištění?

Jak si správně nastavit životní pojištění?

Životní pojištění je považováno za jeden z nejdůležitějších pojišťovacích produktů na trhu. I přesto se ČR řadí mezi jedny z evropských zemí s nejnižším počtem dospělých osob s aktivním životním pojištěním. S jeho pomocí přitom chráníte nejen sebe, ale i své blízké, které zasáhne vaše nemoc, trvalé následky úrazu nebo dokonce smrt.

Sjednání životního pojištění představuje velký krok, který se nevyplatí uspěchat. V nejlepším případě vás bude doprovázet životem až do vašeho důchodu. Kromě toho se často jedná o jednu z nejnákladnějších položek rozpočtu.

Právě proto jsme pro vás sepsali krátkého průvodce, s nímž se vám podaří úspěšně vybrat a nastavit životní pojištění ušité na míru vašim potřebám i životní situaci.

Co je to životní pojištění

Životní pojištění bylo původně určeno pro pokrytí nákladů spojených se smrtí pojištěného a zajištění jeho blízkých. S růstem průměrného věku a potřeb klientů pojišťoven se však pojištěnji

í postupně rozšiřovalo i o další krytí.

V současnosti je životní pojištění jedním z nejkomplexnějších pojišťovacích produktů, jež slouží nejen k ochraně blízkých klienta, ale i jeho samotného.

Pomocí pojištění si klient může zajistit například výplatu pravidelné renty v případě invalidity či ošetřování při ztrátě mobility. Většina balíčku životního pojištění obsahuje též úrazové pojištění.

Pojištění lze sjednat na desítky let, přičemž si každá pojišťovna sama stanovuje maximální věk klienta – obvykle se jedná o hranici 70 či 80 let.

Pojištění si mohou klienti sjednat najednou u více pojišťoven. Povinností klienta je sdělit pojišťovně, že má již sjednané jiné životní pojištění – většina pojišťoven se vás doptá již při vyplňování formuláře.V případě pojistné události lze čerpat plnění u všech pojišťoven.

Problematické může být pouze čerpání denních dávek například za pracovní neschopnost, které by nemělo překročit obvyklý denní příjem.

TIP: Odvody na daních je možné uplatnit u více pojištění zároveň. Vždy je ale nutné dodržet maximální limit odečtu od daňového základu ve výši 24 000 Kč ročně.

Druhy životního pojištění

Pojišťovny nabízí hned tři druhy životního pojištění, které se od sebe liší především svým účelem, pravidly, ale i cenou. Všechny varianty tak disponují svými výhodami a nevýhodami, s nimiž musí klienti dopředu počítat.

Druhy životního pojištění

Rizikové životní pojištění

U všech pojišťoven narazíte na takzvané rizikové životní pojištění, které je určeno pouze ke krytí rizik. Jeho velkou výhodou je především nižší cena, jelikož nejsou zahrnuty i další složky (investice, spoření).

V souvislosti s tím klienti nemusí splňovat žádné podmínky a případné zrušení pojištění není zajištěno poplatky ani zdlouhavým papírováním.

Jediný problém může představovat uplatnění daňového zvýhodnění, kdy je možné ročně odečíst od daňového základu pojistné až do výše 24 000 Kč. V takovém případě je nutné po zrušení pojištění dodanit veškeré odečty za posledních 10 let. Podle zákona nesmí doplácená částka překročit 36 000 Kč.

Investiční životní pojištění

Druhým oblíbeným typem pojištění je investiční životní pojištění, které obsahuje hned dvě složky zároveň. Jednou z nich je riziková složka a druhou investiční složka, jež je určená k tvorbě finanční rezervy.

V praxi tedy pojišťovna investuje za klienta část pojistného do investičních fondů, čímž se zvyšuje konečná částka pojistného plnění.

Na druhou stranu není zaručeno, že se investicím bude dařit a částka opravdu poroste. Kvůli tomu klient nemá nikdy garantovanou výši pojistného plnění. Jeho největší nevýhodou je nejen jeho rizikovost, ale i cena. Složité může být i zrušení pojistné smlouvy, jež může podléhat sankcím.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je opět tvořeno dvěma složkami. Kromě rizikové složky obsahuje i kapitálovou složku, která slouží ke spoření a tvorbě finanční rezervy. Oproti investičnímu životnímu pojištění se jedná o méně rizikovou variantu, která se již téměř nevyužívá.

TIP: Pokud je pro vás důležitá jistota, sjednejte si raději běžné rizikové pojištění a finanční rezervu si vytvořte svépomocí nebo prostřednictvím investování do jiných produktů.

Jaké situace životní pojištění kryje

Životní pojištění už dávno není určeno pouze ke krytí úmrtí klienta. Naopak se jedná o komplexní balíček, který slouží k zajištění životního a finančního komfortu pojištěného, pokud nastane nečekaná událost spojená s jeho zdravím.

Níže si podrobně rozebereme nejvyhledávanější pojistná krytí, na která narazíte u většiny tuzemských pojišťoven.

Smrt

Hlavním krytím životního pojištění je krytí pro případ smrti. Sjednaná částka je následně vyplacena předem určené osobě, jíž může být partner, manžel, manželka, děti či jiné blízké osoby. Výši pojistného plnění si může klient stanovit sám.

Obvykle se částka pohybuje mezi 500 000 až 1 000 000 Kč. Výši pojistných limitů lze stanovit i pro různé důvody úmrtí – vyšší limity se udávají často u pojištění pro případ smrti následkem úrazu či dopravní nehodou.

Invalidita

V případě trvalé invalidity obdrží klient pojistné plnění, jež lze využít pokrytí nákladů spojených s péčí či přípravou na život se zdravotním omezením. Klienti mohou volit mezi krytím pro tři stupně invalidity. Sjednat lze jak vyplacení jednorázové částky, tak i měsíční rentu.

Úraz

Jedná se o klasické úrazové pojištění, u něž je vyplácena částka za dobu nezbytnou k léčení úrazu. Částka se stanovuje podle tabulek dané pojišťovny, přičemž může být stanovena denní sazba hrazená za každý den léčení. Součástí je často také hospitalizace, u níž je opět vyplácena pevně stanovená částka za každý den strávený ve zdravotnickém zařízení.

Trvalé následky

Pokud úraz způsobí klientovi trvalé následky, bude mu vyplacena částka odpovídající oceňovací tabulce pojišťovny. Stanovena je přitom maximální možná částka, jež se může opět pohybovat i v řádech milionů korun. U některých pojišťoven je možné trvalé následky dělit podle jejich rozsahu. U méně závažných následků je tedy vypláceno nižší pojistné plnění, čímž se sníží i výše ceny pojistného.

Pracovní neschopnost

Pojištění pracovní neschopnosti je ideální zejména pro OSVČ, které si nehradí nemocenské pojištění. Využít ho však mohou i zaměstnanci, jež si chtějí zajistit vyšší příjem v případě, že se budou potýkat s dlouhodobou pracovní neschopností.

Podobně jako u jiných krytí je sjednána pevná částka vyplácená za každý den pracovní neschopnosti. Vybírat lze mezi několika variantami vyplacení, a to od 1., 15. nebo i 30. dne pracovní neschopnosti. V některých případech je možné zpětné vyplácení plnění – pokud neschopnost trvá 15. dnů, pojišťovna vám zpětně vyplatí plnění od 1. dne.

Dlouhodobá péče a ztráta soběstačnosti

Pojištění kryje případy, kdy se klient stane nesoběstačným a jeho zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou péči. Obvykle je vyplácena pevná částka, která slouží k pokrytí nově vzniklých nákladů. Klienti tak mohou prostředky využít například pro úpravu domácnosti, koupě kompenzačních pomůcek či úhradu asistenčních služeb. Zvolit lze i varianty v podobě pravidelné měsíční renty.

Závažná onemocnění

Pojištění nabízí krytí většiny závažných onemocnění. Jejich výčet se však může u jednotlivých pojišťoven lišit. Některé si navíc stanovují okruhy příbuzných onemocnění, jejichž krytí lze čerpat pouze jednou.

Pokud tedy klient onemocní rakovinou, vyléčí se a v průběhu let znovu onemocní, nebude mu již plnění vyplaceno. Jestliže ale onemocní například revmatickou artritidou, pojišťovna mu opět poskytne pojistné plnění. Pojištění závažných onemocnění se navíc řadí mezi jedny z krytí s největším výčtem výluk.

Předem se vždy informujte, jaká konkrétní onemocnění jsou zahrnuta a jaké případy nejsou kryty – například některé typy nádorů jsou z pojištění vyjmuty.

Téměř u všech pojišťoven jsou kryty tato onemocnění:

 • rakovina v pokročilém stádiu,
 • infarkt myokardu,
 • mrtvice,
 • Lymská borelióza,
 • Parkinsonova choroba,
 • tuberkulóza,
 • Alzheimerova choroba,
 • revmatoidní artritida,
 • Crohnova choroba,
 • diabetes.

TIP: Při sjednání pojištění hospitalizace se ujistěte, že se vztahuje na všechny případy, a nejen na případy spojené s úrazem.

Jaké situace životní pojištění nekryje

Jak již bylo řečeno, životní pojištění disponuje řadou výluk, které se týkají jak pojištění obecně, tak i konkrétních krytí.

Mezi základní výluky u většiny pojišťoven patří pojistné události, které jsou způsobeny:

 • úmyslně, například sebevražda, vražda nebo úmyslné zranění,
 • pod vlivem alkoholu či drog,
 • činností, která je zakázána pojistnou smlouvou, například extrémní sporty, rizikové podnikání nebo hazard,
 • onemocněním nebo zdravotním stavem, který byl pojištěné osobě znám v době sjednání pojištění.

Každá pojišťovna si sama stanovuje výluky a výjimky, kdy není možné pojistné plnění vyplatit. Setkat se můžete i s případy, kdy vám jedna pojišťovna nabídne například výplatu plnění při infarktu a druhá vám naopak peníze vyplatí pouze při infarktu v určitém rozsahu. Při sjednání si vždy pečlivě prostudujte veškeré podmínky a případně požádejte o pomoc i finančního poradce.

TIP: Většina pojišťoven nekryje nádory in situ neboli první stádium rakoviny. Téměř vždy jej je možné připojistit, což na druhou stranu prodraží cenu pojistného. Obecně se však připojištění vyplatí, jelikož můžete věnovat čas léčbě, aniž byste se museli obávat finančních problémů a ohrožení vašeho rozpočtu.

Podle čeho životní pojištění vybírat

Výběr životního pojištění je jedním z nejdůležitějších kroků, který vyžaduje trpělivost a obezřetnost. Jelikož si většina lidí sjednává životní pojištění mezi 20 až 30 rokem, lze předpokládat, že vás bude provázet životem zhruba dalších třicet až padesát let.

Krýt by tak mělo veškerá rizika, která vás mohou potkat a zajistit vám kvalitní život i v případě, že se váš zdravotní stav rapidně změní.

Pojistné krytí

V první řadě věnujte pozornost pojistnému krytí. To by mělo zahrnovat veškerá rizika, která vás mohou ohrozit. Velmi také záleží na tom, zda chcete zajistit sebe nebo i své blízké. Pokud jste například student, vyplatí se volit krytí, jež vás chrání v případě nemoci, úrazu či invalidity.

Jestliže jsou na vás naopak již závislé jiné osoby (děti, partner, rodiče, manžel, manželka), měli byste věnovat pozornost i krytí smrti.

Pozor si dejte na sjednávání životního pojištění v pozdějším věku, v takovém případě mohou být pro vás některá krytí nedostupná, a to hlavně za předpokladu, že jste si již prošli nějakým onemocněním nebo vás trápí trvalé následky úrazu.

Pojistný limit pojištění

Pojistný limit by měl odpovídat v první řadě vašim příjmům, jelikož jeho výše bude mít velký vliv na cenu pojištění. Většina pojišťoven vám navíc nepovolí stanovit si součet pojistných limitů nad určitou částku, pokud nedisponujete odpovídajícími příjmy – zároveň je vždy nutné projít zdravotní prohlídkou.

Opět je zároveň nutné stanovit si priority a stanovit vyšší pojistné limity u nejdůležitějších krytí. Obecně platí, že by výše pojistného plnění u smrti měla dosahovat zhruba vaše tři až čtyři roční výdělky.

Pokud tedy na vás není nikdo závislý, můžete si například stanovit pojistný limit 1 000 000 Kč u závazných onemocnění a limit 20 000 Kč u smrti pro pokrytí nákladů spojených s pohřbem.

TIP: Pozor si dejte na klesající pojistné limity. Většina lidí je volí proto, aby ušetřila a v pokročilém věku nemusela platit vysoké pojistné. Právě s věkem ale roste riziko onemocnění závažnou chorobou či utrpění úrazu s trvalými následky.

Výluky z pojištění

Během výběru životního pojištění se zaměřte na veškeré výluky, které mohou vést k tomu, že vám pojišťovna nevyplatí pojistné plnění. Kromě základních výluk věnujte pozornost i specifickým podmínkám, které je nutné pro plnění splnit. Jednat se může například o doložení konkrétních dokumentů nebo dodržení čekací doby.

Benefity a asistenční služby

Pojišťovny nabízí širokou škálu benefitů a asistenčních služeb. Některé pojišťovny nabízí možnost snížit výši pojistného v případě, že klient žije zdravě. Dokazování zdravého životního stylu pomocí aplikace však může být komplikovanější a často je podmíněno celou řadou podmínek.

Volit lze i mezi různými asistenčními službami, jako je opečovávání mazlíčků během hospitalizace nebo online konzultace zdravotního stavu s lékařem.

Cena pojištění

V neposlední řadě věnujte pozornost i ceně pojistného. Životní pojištění je známé tím, že není zrovna levné a často se vyšplhá i na částky v řádu několika tisíců korun.

V průměru se cena opravdu kvalitního pojištění pohybuje mezi 1 500 až 2 000 Kč měsíčně. Každopádně platí, že i základní a levné životní pojištění je lepší než žádné krytí rizik.

Jak jste se mohli přesvědčit, životní pojištění je jedním z nejdůležitějších pojistných produktů. Jeho sjednání se přitom vyplatí nejen zaměstnancům s rodinami a podnikatelům, ale i studentům či svobodným osobám, které se chtějí chránit pro případ, že je potká nemoc nebo úraz.

Samotnému výběru věnujte dostatek času, nechte si poradit, nebojte se požádat o nabídku pojištění u více pojišťoven a ponechte si čas na rozmyšlenou.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *