Co vše může a nemůže zabavit exekutor?

Co vše může a nemůže zabavit exekutor?

Exekuční řízení se ročně týká statisíců dlužníků. V roce 2022 jejich počet činil 720 tisíc, přičemž velká část z nich disponuje více než jednou exekucí. Samotné řízení může být pro většinu dlužníků zmatečné, a to i z hlediska toho, co vše se může stát terčem exekutora.

V posledních letech bylo navíc přijato hned několik novel zákona, které upravily, jaký majetek může být využit k uhrazení nesplácených dluhů.

Téměř každý dlužník má exekuční řízení spojené se ztrátou majetku. Ne ve všech případech má však exekutor právo zastavit a zpeněžit vybraný majetek. Pojďte se s námi podívat, jak exekuční řízení probíhá, jaký majetek může být zastaven a jak se můžete vůči exekuci bránit.

Co je to exekuce

Ještě, než se přesuneme k vypořádání dluhu v rámci exekučního řízení, podíváme se i na jeho samotnou definici a průběh. Ve zkratce lze exekuci popsat jako soudní řízení, jehož prostřednictvím se soudní exekutor snaží umořit vzniklé dluhy.

Jeho cílem je vždy vyřešení vzniklé situace tak, že nedojde k zbytečně velké újmě na straně věřitele ani samotného dlužníka. Na jednoho dlužníka může být vedeno hned několik exekučních řízení zároveň. Jeho zahájení je využíváno jen výjimečně a obvykle představuje poslední možné řešení.

Většina věřitelů se snaží exekucím vyhýbat, jelikož ani pro ně se nejedná o zrovna příjemnou záležitost. Exekuční řízení pro ně navíc není zárukou vymožení celého dluhu, a proto často raději přistupují k odložení splátek či vytvoření nového splátkového kalendáře.

Jak exekuční řízení probíhá

Exekuční řízení je poměrně složitý proces, který může trvat i několik let. Rozdělit jej lze hned do tří etap, a to zahájení exekuce, průběhu exekuce a ukončení exekuce – jednotlivé etapy si rozebereme podrobně níže.

Zahájení exekuce

Exekuční řízení může být zahájeno pouze na popud věřitele, který soudu doloží existenci dluhu a jeho nesplácení ze strany dlužníka. Soud následně provede řízení nalézací a stanoví, zda je dluh oprávněný a určí, do kdy má být dlužníkem splacen. Řízení se může účastnit jak dlužník, tak i věřitel a mohou soudu předkládat potřebné dokumenty, dokládající oprávněnost, či naopak neoprávněnost dluhu.

Pokud soud rozhodne, že má věřitel právo dluh vymáhat, zadá dlužníkovi povinnost dluh uhradit – obvykle je stanovena splatnost do 15 dnů. V případě, že tak dlužník neučiní, stane se rozhodnutí o řízení nalézacím takzvaným exekučním titulem. Ten může věřitel následně využít k podání návrhu na zahájení exekučního řízení.

O něm opět rozhoduje soud, který po přezkoumání návrhu může nařídit exekuci. Soud zároveň stanoví exekučního správce, jehož úkolem je vypořádání dluhů ve prospěch věřitele i dlužníka. Exekutor se seznámí se všemi dokumenty a informuje dlužníka písemně o zahájení exekučního řízení. Zároveň ho vyzve k úhradě dluhu, čímž by bylo exekuční řízení obratem ukončeno.

Dlužník se může vůči rozhodnutí soudu odvolat do 15 dnů od jeho doručení do poštovní schránky – nezáleží na tom, kdy byl dopis vyzvednut dlužníkem. Zároveň má dlužník 30 dnů na uhrazení dluhu, čímž se může vyhnout nucenému splácení závazků například prodejem majetku či nového splátkového kalendáře.

Průběh exekuce

Pokud dlužník dluh neuhradí, pustí se exekuční správce do vypořádání vzniklých závazků. V této chvíli má již vytvořený seznam dostupných finančních prostředků a majetku, jež lze využít k umoření dluhů u přihlášených věřitelů. K uhrazení může zvolit hned několik přístupů, a to konkrétně ve formě:

 • pohledávky z běžného účtu,
 • srážek ze mzdy,
 • prodeje movitých věcí,
 • prodeje nemovitostí (může nejprve zřídit zástavní právo).

Obvykle se jedná o kombinaci více přístupů, a to například srážek ze mzdy a prodeje předem vytipovaného majetku. Pokud se chcete vyhnout problémům a ztrátě majetku, komunikujte s exekutorem a snažte se situaci řešit.

Jestliže i přesto dojde k zabavení movitého majetku, exekutor jej nejprve označí, převeze do skladu a po 30 či více dnech nabídne k dražbě. Do dražby se mohou dostat i zabavené nemovitosti. U srážek ze mzdy dochází k pravidelnému strhávání určité částky ze mzdy dlužníka.

Exekutor vám nejprve vypočítá nezabavitelnou částku, která vám nesmí být zabavena. Stanovena je na základě životního minima a normativních nákladů na bydlení. Zároveň jsou stanoveny příjmy, které podléhají a nepodléhají exekučnímu řízení. Exekutor tak může strhávat srážky pouze z:

 • důchodu,
 • dávek nemocenské,
 • peněžité pomoci v mateřství,
 • podpory v nezaměstnanosti,
 • příjmů z dohod DPP a DPČ,
 • náhrad mzdy,
 • stipendií,
 • výsluh a odstupného,
 • pravidelných sociálních dávek (rodičovský příspěvek nebo přídavky na děti).

Ukončení exekuce

K ukončení exekuce zpravidla dochází po uhrazení veškerých závazků spojených s exekučním řízením. Mohou se objevit i případy, kdy i bez toho dojde k jejímu dočasnému nebo úplnému ukončení. Jedním z těch nejčastějších je zastavení exekuce, k němuž může dojít, pokud:

 • je vymáhaná povinnost promlčena,
 • dlužník není schopen splnit svoji vymáhanou povinnost,
 • exekuce je neplatná nebo nezákonná.

Co může exekutor zabavit

Exekuční řízení je často následováno zabavením movitých, ale i nemovitých věcí. Právě proto se většina dlužníků bojí exekuce jako čert kříže. Naštěstí exekutor nesmí zabavit veškerý váš majetek, ale pouze ten, který mu povoluje zákon. Konkrétně se jedná o:

 • peníze na běžných účtech,
 • mzdu a další povolené příjmy,
 • nezbytný movitý majetek (televize, automobil, počítač atd.),
 • nemovitosti (dům, byt, pozemek).

V případě nemovitosti má exekutor právo na její zabavení a následnou dražbu pouze v případě, že se jedná o dluh přesahující výši 30 000 Kč. Výjimkou jsou dluhy na výživném či v rámci trestu, a to bez ohledu na výši. I u menších částek může být vaše nemovitost zastavena, čímž vám exekutor zamezí, abyste mohli například nemovitost sami prodat.

Co exekutor zabavit nesmí

Jelikož se v minulosti hromadily stížnosti na počínání exekutorů, byl striktně stanoven seznam majetku, který nesmí být dlužníkovi zabaven. Obecně se jedná o základní věci, které jsou nezbytné k důstojnému žití dlužníka, ale i jeho rodiny.

Konkrétně sem lze zařadit:

 • oblečení,
 • základní domácí spotřebiče (lednička, sporák, pračka, vařič atd.),
 • nábytek,
 • palivo a vytápění,
 • zdravotnické potřeby,
 • hotovost do výše dvojnásobku životního minima,
 • fotografie a fotoalba,
 • snubní prsteny a svatební šaty,
 • domácí mazlíčky,
 • písemnosti osobní povahy,
 • studijní či naučnou literaturu,
 • hračky a nezbytné vybavení pro děti.

Pokud vám i přesto exekutor zabaví předmět, na něž podle vás neměl právo, nebojte se podat stížnost na soud. Zároveň si připravte podrobnou argumentaci, s níž podpoříte tvrzení, že exekutor neměl na zabavení dané movité věci právo.

Co je to nezabavitelná částka

Pokud se exekutor rozhodne uvalit exekuci na vaši mzdu a další příjmy, bude vám zároveň vyměřena takzvaná nezabavitelná částka – o té jsem se zmínili již výše. V praxi se vypočítává z životního minima (v roce 2023 činilo 4 860 Kč) a normativních nákladů na bydlení.

Nezabavitelná částka je následně převáděna na chráněný účet dlužníka, který si však musí nejprve založit u své banky. Na účet mu jsou převáděny i další příjmy, které exekuci nepodléhají. Konkrétně sem spadá:

 • příspěvek na bydlení,
 • dávky na sociální péči,
 • dávky v hmotné nouzi,
 • důchod (pokud dlužník žije v domově důchodců),
 • zahraniční příjmy (exekuce se vztahuje pouze na území ČR, věřitel může požádat o součinnost orgánů v dané zemi),
 • jednorázové sociální dávky.

Jak zastavit nebo odložit exekuci

Spuštěním exekučního řízení nic nekončí. Pokud budete aktivní a nebudete hrát mrtvého brouka, můžete se exekuci vyhnout nebo ji alespoň pozastavit. Každopádně nelze očekávat, že vaše snažení bude na 100 % úspěšné, ale i přesto stojí za to se o to pokusit. Pro lepší přehled si jednotlivé způsoby probereme podrobně níže.

Zastavení exekuce

V první řadě se lze pokusit o úplné zastavení exekuce. To se však podaří pouze dlužníkům, kteří mají prostředky pro splacení vymáhaných závazků nebo se jim podaří prokázat, že je exekuce nezákonná. Soud tedy může exekuci zastavit pouze pokud:

 • Dojde ke splnění vymáhané povinnosti neboli úplnému splacení dluhu.
 • Vymáhaná povinnost je promlčena.
 • Dlužník není schopný splnit svoji vymáhanou povinnost.
 • Dlužník prokáže, že vymáhaná povinnost je nezákonná či neplatná.

Návrh na zastavení exekuce je nutné předložit soudnímu exekutorovi, který exekuci vede. Žádost musí být podobně jako v jiných případech podána písemně, přičemž se vyplatí přizvat na pomoc odborníky, kteří vám pomohou s jejím sepsáním a případně i dalšími kroky. K rozhodnutí musí soudní exekutor dojít do 30 dnů od podání návrhu.

Odklad exekuce

Možným řešením je též požádání o odklad exekuce. Obvykle je k němu možné přistoupit pouze v mimořádných případech. Odklad je přitom stanoven na omezené období, a to obvykle na 3 až 6 měsíců. Podle zákona je možné o odklad požádat, pokud jsou najednou splněny následující podmínky:

 • Dlužník se do exekučního řízení nedostal vlastní vinou.
 • Odkladem nedojde k vážnému poškození věřitele.
 • Jedná se pouze o dočasný nebo přechodný stav.

Stejně jako u zastavení exekuce senávrh na odklad exekuce podává u soudního exekutora, jenž se zabývá daným exekučním řízením. Návrh musí být opět podán písemně, a i zde není od věci přizvat si na pomoc odborníka. Soudní exekutor následně žádost zhodnotí, a to nejméně do 7 dnů od podání. Pokud je podle něj žádost oprávněná, předá ji soudu. Ten o odložení rozhodne do 15 dnů.

Exekuce sice může na první pohled působit děsivě, ale pokud se jí postavíte čelem, můžete se vyhnout celé řadě nepříjemností.  V mnohých případech se vám podaří exekuci zastavit na úplném začátku tím, že uhradíte dluh v předem stanovené lhůtě. Bez ohledu na situaci či výši dluhu, vždy komunikujte s exekučním správcem a buďte aktivní.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *