DETAILNĚ: Státní půjčka COVID I a COVID II a COVID Praha

DETAILNĚ: Státní půjčka COVID I a COVID II a COVID Praha

Kvůli pandemii týkající se nemoci COVID-19 bylo omezeno mnoho podnikatelů v provozování své činnosti. Tím ztratili potřebné finance na provozování svého podnikání. Naskytla se ale pomoc pro malé a střední podnikatele ve formě několika programů, jejichž podrobnosti si povíme níže.

Princip programů

Jedná se o programy připravené Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) v rámci nichž živnostníci, malí a střední podnikatelé mohou získat bezúročný úvěr nebo státem garantovanou záruku k poskytnutým komerčním úvěrům spolu s příspěvkem na úhradu úroků.

Program Úvěr COVID I

Tento program vznikl jako první. V rámci něj drobní podnikatelé získali od ČMZRB bezúročné úvěry k tomu, aby díky prostředkům z nich byli schopni financovat své podnikání, jež bylo zasaženo opatřeními kvůli koronaviru.

V rámci programu COVID I podnikatelé získali celkem 1,9 miliard Kč. Poskytnutý úvěr se pohybuje ve výši 500 000 Kč až 15 000 000 000 Kč. Je zde možnost odkladu splátek, a to až na 12 měsíců. Maximální délka záruky na tento úvěr bude až 2 roky. V programu COVID bylo přijato přes 3 200 žádostí, které přesahovaly 10 miliard Kč.

Co lze z programu financovat:

 • pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
 • pořízení a financování zásob
 • další provozní výdaje

Přijímání žádostí na tento bezúročný úvěr je již u konce.

COVID II

Podpora COVID II navazuje na program COVID I a je poskytována ve formě záruky ČMZRB za komerční úvěry a finančního příspěvku až 1 milionu Kč na úhradu úroků. ČMZRB tyto úvěry již neposkytuje, ale má s danými komerčními bankami uzavřen dodatek ke smlouvě o spolupráci v programu EXPANZE na poskytování záruk COVID II.

„Očekáváme, že se podpora v podobě zvýhodněných úvěrů díky nastavení programu COVID II dostane k podnikatelům a OSVČ ještě rychleji, než tomu je u COVID I. Právě v tom mají pomoct komerční banky, které klienty z řad živnostníků a malých a středních podniků velmi dobře znají,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro fondy EU Marian Piecha.

ČMZRB poskytne záruku až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Výše daného úvěru je maximálně 15 mil. Kč, přičemž doba ručení je nejdéle 3 roky od data podpisu smlouvy o záruce.

Program se netýká podnikatelů z Prahy

Tento program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), a proto není určen na realizaci projektů na území hlavního města Prahy. O finanční podporu projektů realizovaných v Praze se stará záruční program COVID Praha. O tom si povíme později.

Výše poskytnutého finančního příspěvku na úroky nesmí přesáhnout:

 • 30 % a maximálně 150 000 Kč – v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru do 500 000 Kč včetně
 • 20 % a maximálně 200 000 Kč – v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 500 000 Kč do 1 000 000 Kč včetně
 • 15 % a maximálně 1 000 000 Kč – v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 1 000 000 Kč do 15 000 000 Kč včetně

Tyto limity se při výplatě finančního příspěvku vztahují k výši zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu (bez DPH).

Co lze z komerčního úvěru financovat:

 • náklady na mzdy a energie
 • platby za nájemné
 • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur
 • předfinancování pohledávek
 • pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku

Příjem žádostí na COVID II je již uzavřen. Vystavené záruky dovršily objemu necelých 500 milionů Kč. To znamená, že byly zaručeny úvěry v celkové hodnotě přesahující 600 milionů Kč.

Nejčastěji byly zaručovány úvěry od České spořitelny, ČSOB a Komerční banky. V současné době se do programu COVID II zapojilo 13 bank.

COVID Praha

Tento program se týká živnostníků, malých a středních podnikatelů působících v Praze. Ti doposud neměli možnost zažádat o záruku úvěru. Od 21. dubna budou moci požádat (ČMZRB) o poskytnutí záruky za úvěr od komerční banky spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Program ČMZRB připravila ve spolupráci s hlavním městem Praha a je financován z Operačního programu Praha – pól růstu.

„Z možností podpory prostřednictvím finančních nástrojů se v současné krizové situaci jako nejúčinnější podpora jeví forma bankovních záruk. Svým potenciálem mobilizovat za přispění pákového efektu soukromý kapitál může výrazně pomoci zmírnit dopady pandemie na ekonomiku hlavního města. Jde o rychle dostupnou formu provozního financování pro zasažené podniky, protože administrace bankovních záruk je pro správce finančního nástroje časově a administrativně jednodušší než administrace úvěru,“ uvedl radní Vít Šimral.

Na program COVID Praha je vyčleněno 600 milionů Kč. ČMZRB poskytne záruku až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Výše daného úvěru je maximálně 15 mil. Kč a doba ručení je nejdéle 3 roky. Co se týče finančního příspěvku na úhradu úroků, může vyšplhat až na částku 1 milionu Kč.

Výše poskytnutého finančního příspěvku na úroky nesmí přesáhnout:

 • 30 % a maximálně 150 000 Kč – v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru do 500 000 Kč včetně
 • 20 % a maximálně 200 000 Kč – v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 500 000 Kč do 1 000 000 Kč včetně
 • 15 % a maximálně 1 000 000 Kč – v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 1 000 000 Kč do 15 000 000 Kč včetně

Co lze z komerčního úvěru financovat:

 • náklady na mzdy a energie
 • platby za nájemné
 • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur
 • pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *