Co je to oddlužení a jak probíhá?

Co je to oddlužení a jak probíhá?

Když vám přerostou dluhy přes hlavu a nevíte, kam dál, existuje už jen jediné řešení, a to oddlužení. Na něj dosáhne je hrstka dlužníků, kteří se tak mohou části, či většiny svých závazků zbavit jednou pro vždy. Jelikož se jedná o soudní řízení, řídí se oddlužení velmi přísnými pravidly, se kterými je nutné dopředu počítat.

Pokud se vám nedaří dlouhodobě splácet vaše závazky a jste v dluzích až po uši, je namístě přemýšlet nad oddlužením – ten vám však může povolit pouze soud.

Co je to oddlužení?

V případě, že dlužník již není schopen splácet své dluhy a nenalezne způsob, jak se zbavit dluhů bez insolvence, je nasnadě jediné řešení, a to oddlužení. K němu je možné přistoupit pouze v případě, že se ocitne v takzvané dluhové pasti. Ta představuje stav, kdy se dlužník snaží splácet své závazky dalšími úvěry, které však také nezvládá splácet – náhle se tak ocitne v začarovaném kruhu, ze kterého existuje pouze velmi trnitá cesta ven.

Jedním z mála řešení je tedy oddlužení, jehož prostřednictvím se lze zbavit veškerých, či alespoň části dluhů. Podle oficiální definice je oddlužení formou soudního řízení, které podléhá takzvanému insolvenčnímu zákonu č. 182/2006 Sb. Z něj zároveň vyplývá i to, že oddlužení mohou využít jak fyzické osoby, tak i OSVČ a podnikatelé.

Návrh na oddlužení nemůže podat dlužník, který:

 • si prošel oddlužením v posledních 10 letech,
 • není schopný v rámci oddlužení splatit ani část svých závazků,
 • jehož žádost na oddlužení byla během posledních 5 let zamítnuta.

Jestliže soud oddlužení povolí, ocitne se dlužník v situaci, kdy jsou veškerá ostatní řízení, včetně exekucí, pozastavena a získává tak prostor pro vyrovnání vzniklých závazků. V souvislosti s tím není možné, aby rostly již vzniklé dluhy – ty jsou v tuto chvíli pozastavené a věřitelé si u nich nemohou účtovat penále či úroky.

Co je to osobní bankrot?

Oddlužení zpravidla předchází další soudní řízení v podobě exekuce a insolvence. Samotné exekuční řízení představuje proces, jehož prostřednictvím vymáhají věřitelé dluhy z dlužníků. Druhým soudním řízením je insolvence, která je často označována jako osobní bankrot či úpadek. Návrh na ni podává buď samotný dlužník, nebo věřitel, který je přesvědčený o tom, že dlužník už není schopný dostát svých závazků.

Osobní bankrot mohou vyhlásit pouze dlužníci, kteří splňují pravidla pro úpadek. Ty jsou rovnou tři a zahrnují:

 • Platební neschopnost – dlužník není schopný splácet své závazky minimálně po dobu 3 měsíců, nebo není schopen splácet závazky, které jsou předmětem exekučního řízení,
 • Předlužení – hodnota majetku dlužníka je nižší než výše veškerých dluhů,
 • Mnohost věřitelů – dlužník musí disponovat minimálně dvěma věřiteli, kterým dlouhodobě nesplácí.

Pokud nevíte, jak vyhlásit osobní bankrot, můžete se obrátit na finanční poradce, notáře, advokáty či bezplatné organizace, kde vám poradí a navrhnou vhodný postup. Obecně stačí, když sami podáte návrh na insolvenci příslušnému krajskému soudu v kraji, kde je vaše trvalé bydliště. V souvislosti s tím je nutné přiložit i další dokumenty, podle kterých může soud rozhodnout, zda jste vhodným kandidátem na vyhlášení osobního bankrotu.

Pro vyhlášení bankrotu je nutné předložit:

 • dokumenty dokazující existenci dluhů,
 • dokumenty prokazující vaše příjmy v průběhu 12 měsíců,
 • seznam vašeho majetku.

Jak podat návrh na oddlužení?

Pokud splňujete podmínky pro oddlužení, můžete přistoupit k podání návrhu na něj soudu. V tomto případě však musí návrh vypracovat pouze osoba či organizace s udělenou akreditací – v opačném případě nebude návrh soudem přijat. Jestliže návrh na insolvenci podal věřitel, má dlužník právo podat návrh na oddlužení do 30 dnů.

Akreditaci k vypracování návrhu vlastní:

 • advokát,
 • notář,
 • insolvenční správce,
 • exekutor,
 • akreditované osoby.

Po výběru odborníka, který pro vás vypracuje váš návrh na oddlužení, můžete začít se shromažďováním potřebných dokumentů – většina z nich je potřebná i u podání návrhu na insolvenci viz výše. Běžná fyzická osoba bude potřebovat kromě již vyjmenovaných položek také výpis z rejstříku trestů a dokumenty, s jejichž pomocí dokáže doložit budoucí příjmy v následujících 12 měsících.

Svůj příjem můžete doložit prostřednictvím:

 • pracovní smlouvy,
 • výplatnicí či mzdovým výměrem,
 • dohodou o provedení o provedení práce,
 • dohodou o provedení pracovní činnosti,
 • potvrzením o pobírání důchodu,
 • darovací smlouvou.

Soud si pak může udělat obrázek o tom, zda je možné oddlužení povolit a jakým způsobem dlužník dostojí svým závazkům. Pokud se naopak jedná o OSVČ či podnikatele, musí soudu dodat i seznam zaměstnanců, kteří budou muset být také odškodněni.

O dalších potřebných dokumentech či dokladech vás bude informovat samotný odborník, který bude návrh připravovat – vše se bude totiž odvíjet zejména od toho, jaký je váš cíl. Jestliže se chcete vyhnout například prodeji svého majetku, bude jeho úkolem přesvědčit soud, o tom, že jste schopni dostát svým závazkům i jiným způsobem.

Jak probíhá oddlužení fyzických osob?

Jak již bylo zmíněno, oddlužení lze dělit podle toho, kdo je jeho subjektem. Běžně se jedná tedy buď o fyzickou osobu, nebo OSVČ a podnikatele. Vzhledem k tomu, že je jejich povaha zcela odlišná, je jiný i průběh samotného oddlužení.

My se nejprve podíváme na to, jak celý proces probíhá u fyzické osoby, tedy kohokoliv, kdo splňuje podmínky o úpadku a zároveň není zapojený v podnikání. Po podání návrhu na povolení oddlužení soudu dochází k jeho posouzení, ke kterému by mělo dojít v průběhu 3 dní – průběh je možné sledovat v insolvenčním rejstříku, který je veřejný.

Obecně platí, že na oddlužení mohou dosáhnout osoby

 • které dokážou, že jsou schopné splácet své závazky, včetně nákladů spojených s oddlužením,
 • u kterých soud nedojde k závěru, že svým jednáním sledují nepoctivý záměr.

Pokud soud rozhodne, že máte právo na oddlužení, automaticky se zpustí celý proces, během kterého dosáhnete hned na několik výhod.

Mezi největší výhody oddlužení se řadí

 • ukončení veškerých exekucí,
 • zamezení spuštění dalších exekučních řízení (výjimkou může být vymáhání alimentů či odměny pro insolvenčního správce),
 • lze uhradit jen část dluhů,
 • úlevy pro znevýhodněné osoby (důchodci či lidé v invalidním důchodu),
 • věřitelé nemohou navyšovat vzniklé dluhy,
 • ve většině případů není třeba prodávat veškerý majetek.

Během oddlužení fyzické osoby bude celý proces kontrolovat insolvenční správce, který vám je přidělen již v rámci vyhlášení osobního bankrotu. Jeho úkolem bude rozhodnout o tom, jakým způsobem se budete moci vypořádat se svými závazky a projít si úspěšně oddlužením.

Správce může přistoupit ke dvěma způsobům oddlužení

 • prodej majetkové podstaty a splácení části dluhu podle nového splátkového kalendáře,
 • prodej majetkové podstaty.

V prvním případě zmapuje správce váš veškerý majetek, přičemž vezme v úvahu i vaše současné příjmy. Podle nich následně navrhne nový splátkový kalendář, s jehož pomocí splatíte část svých dluhů. Zbytek se následně pokryje prodejem vašeho majetku – u první možnosti však dochází většinou pouze k prodeji nadbytečného majetku, a tudíž ne například vašeho domu, ve kterém s rodinou bydlíte.

Situace je jiná u samostatného prodeje majetkové podstaty, kdy může prodat téměř všechen váš majetek.

Během tohoto období má veškerý váš majetek včetně financí pod kontrolou správce, který vám ponechá pouze nezabavitelnou částku. Ta se pravidelně aktualizuje tak, aby odpovídala reálným cenám zboží a služeb, díky čemuž mohou dlužníci pokrýt z částky většinu svých nákladů.

Opravdovou výši splátky vám pomůže vypočítat kalkulačka splátek, se kterou si můžete udělat představu o tom, kolik budete muset každý měsíc splácet. Při řádném splácení a dodržování veškerých podmínek oddlužení, se můžete zbavit svých dluhů do 3 až 5 let.

Mohou o oddlužení zažádat manželé společně?

O oddlužení mohou společně zažádat i manželé, kteří se rozhodnou vypořádat s dluhy spolu. Většinou se jedná o nejlepší řešení, jelikož závazky sjednané jedním z manželů jsou automaticky vedeny na oba manžele. Veškeré dluhy jsou tudíž společné, čímž může jejich výše přesahovat hranici, u které by soud povolil oddlužení pro jednoho z manželů.

Právě společný návrh může být jediným řešením, a to především kvůli tomu, že se spojením příjmů obou manželů zvýší částka, kterou mohou pokrýt splátkový kalendář a také ostatní náklady.

Zároveň roste i pravděpodobnost, že vám soud oddlužení povolí. Pravidla i podmínky jsou u oddlužení stejné a opět platí, že se svých dluhů mohou zbavit v průběhu 3 až 5 let.

Jak probíhá oddlužení OSVČ a podnikatelů?

Další z variant je oddlužení OSVČ a podnikatelů, které se řídí jinými pravidly než oddlužení fyzických osob. V tomto případě nemá subjekt takovou volnost jako fyzická osoba, která na oddlužení dosáhne téměř pokaždé.

OSVČ a podnikatelé se tedy musí řídit opravdu přísnými podmínkami oddlužení, které jsou nastaveny tak, aby chránily především věřitele.

OSVČ a podnikatelé mohou požádat o oddlužení, pokud

 • s ním souhlasí i věřitelé,
 • předmětem je pohledávka, která již byla součástí konkurzu,
 • pohledávka je zajištěná – lze ji splatit prodejem majetku.

Následně insolvenční správce vypočítá zálohovou srážku, kterou musí podnikatel pravidelně splácet. Tím však nic nekončí a na konci každého zdaňovacího období je vypočítávána takzvaná referenční částka, která vychází z příjmů a výdajů za dané zdaňovací období.

Pokud je vypočítaná částka vyšší než uhrazené zálohy, musí ji podnikatel doplatit. V opačném případě je možné zažádat o snížení měsíčních záloh.

Stejně jako u klasického oddlužení fyzických osob je možné dosáhnout úplného oddlužení do 3 až 5 let. Přitom stačí splatit jen 60 % dluhů během 3 let. Pokud se to podnikateli nepodaří, může splatit pouze 30 % v průběhu dalších dvou let.

Jestliže ani to nezvládne, může soud rozhodnout o odpuštění dluhů – taková alternativa není nabízena všem a nelze se na ni vždy spoléhat.

Co, když soud oddlužení zamítne?

I přes snahu vás i odborníka, který vám sepíše návrh, se může stát, že dojde k nepovolení oddlužení. Soud tak může rozhodnout s ohledem na předem stanovené důvody, kvůli kterým nemusí oddlužení povolit.

Nejčastěji k tomu dochází na základě chyby ze strany dlužníka, který nedokázal prokázat, že disponuje dostatečnými příjmy pro uspokojení alespoň části svých dluhů – o tom, kolik budete muset splácet, se můžete přesvědčit pomocí kalkulačky oddlužení.

Dalšími důvody zamítnutí může být

 • prokázání nepoctivého záměru dlužníka, který chtěl oddlužení pouze zneužít,
 • soud rozhodne, že se dlužník chová lehkomyslně a není dostatečně zodpovědný na to, aby dosáhl oddlužení,
 • dlužník soudu nedodal všechny potřebné přílohy a dokumenty.

Jestliže soud oddlužení nepovolí, přistoupí k řešení úpadku prostřednictvím konkursu. V takovém případě dochází ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka neboli prodeji jeho majetku.

Oddlužení v roce 2024 – jaké změny přináší?

Podmínky oddlužení se každým rokem mění a jinak tomu není ani v roce 2022. Největší změny se týkají limitů a částek, se kterými je nutné během celého procesu počítat. Platbou, které se většinou nevyhnete, je uhrazení nákladů na sepsání návrhu na oddlužení, která je stanovena zákonem. Stejně tak je třeba počítat s odměnou pro insolvenčního správce.

Za sepsání návrhu v roce 2024 zaplatíte:

Typ návrhuCena
Návrh pro jednotlivce4 840 Kč
Návrh pro manžele7 260 Kč

Odměna pro insolvenčního správce v roce 2024 činí:

Typ oddluženíCena
Oddlužení jednotlivců1 089 Kč
Oddlužení manželů1 633,50 Kč

Pevně stanovená je také minimální částka, kterou musí být dlužník během oddlužení schopen zaplatit. Zároveň nemusí dlužník soudu dokazovat veškeré své závazky u jednotlivých věřitelů.

Výše minimální splátky u oddlužení pro rok 2024 je:

Výše splátkyCena
Jednotlivce2 178 Kč
Manželé3 268 Kč
Podnikatel3 860 Kč

Proto aby bylo možné přistoupit k oddlužení, musí být dlužník schopen dosáhnout příjmů, které pokryjí nejen minimální splátku ale také nezabavitelné minimum. Konkrétně se jedná o finance, které dlužníkovi zůstanou a on s nimi může nakládat dle vlastního uvážení.

Výše nezabavitelné částky pro rok 2024 činí:

Typ nezabavitelné částiCena
Minimum pro dlužníka13 638 Kč
Navýšení za každou vyživovanou osobu3 409,50 Kč

Poslední novinkou je úprava oddlužení u zranitelných osob, které nemají rovné podmínky jako většina dlužníků. Výhodnější oddlužení mají například důchodci, kteří si mohou zažádat o osobní bankrot na 3 roky, přičemž nemusí splatit často avizovaných 60 % svých dluhů.

Aktuálně je oddlužení a osobní bankrot na 3 roky dostupný:

 • starobním důchodcům,
 • invalidům,
 • osobám, u kterých minimálně 2 třetiny dluhu vznikly před dovršením 18 let.

V současnosti je v jednání osobní bankrot na 3 roky pro všechny, o který se zasazuje i samotná Evropská unie. Je tedy možné, že brzy bude uzákoněn i u nás a pravidla se budou opět měnit.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *