Co je to insolvence a jak probíhá?

Co je to insolvence a jak probíhá?

Při vyslovení slova insolvence se většina lidí ihned zděsí. Tento často obávaný pojem však může být jediným řešením pro nenapravitelné dlužníky, kterým se nedaří dostat z dluhové pasti. Jedině insolvence totiž může vést k úplnému oddlužení, které s sebou nese i určité úlevy. Pojďme se tedy podívat na to, jak insolvence probíhá a co vše od ní lze očekávat.

Insolvence je posledním řešením pro problémové dlužníky, ale ne vždy je zcela bez následků. I přesto nemá smysl hrát mrtvého brouka a vyhýbat se svébytně veškerým problémům.

Co je to insolvence neboli osobní bakrot?

Pokud vám vaše dluhy přerostou přes hlavu, přichází na řadu nepříjemnosti v podobě exekučního či insolvenčního řízení. První fází je právě často skloňovaná exekuce, jejímž prostřednictvím se věřitelé pokusí z dlužníka vymoci dlužnou částku. Ta se přitom neskládá pouze z původní částky, ale i penále, úroků a možných poplatků – vždy záleží na typu dluhu.

Jestliže se dlužníkovi nepodaří dluhy splatit, a naopak budou na jeho jméno zahájena i další exekuční řízení, dochází zpravidla k vyhlášení insolvence neboli osobního bankrotu. Konkrétně se jedná o soudní řízení, ve kterém se pokusí zvolený insolvenční správce najít způsob, jak maximálně uspokojit veškeré věřitele. Ti se ale musí ve většině případů spokojit s tím, že jim bude splacena jen část dluhu.

Jak již bylo řečeno, insolvence je soudní proces, což znamená, že se musí řídit i zákonem, a to konkrétně zákonem č. 182/2006 Sb., který je známý také jako insolvenční zákon. V něm jsou zapsány veškerá pravidla, kterým se musí insolvence a samotný insolvenční správce řídit.

Předmětem insolvence mohou být pouze dluhy dlužníka, přičemž sem mohou spadat například neuhrazené:

 • splátky půjček
 • zálohy na zdravotní pojištění
 • zálohy na sociální pojištění

Kdo a jak může podat návrh na insolvenci?

Insolvence je sice jedním z mála způsobů, jak se mohou dlužníci zbavit dluhů, ale i přesto není možné, aby této příležitosti využil každý. Již zmíněný zákon totiž stanovuje i to, kdo může o insolvenci zažádat, a jaká pravidla musí dlužník splňovat.

Nejprve se tedy podíváme na to, komu může být insolvence povolena. V praxi lze tedy říct, že není dlužník jako dlužník. To, že dlužíte několik desítek tisíc korun a váš zaměstnavatel vám zrovna vyplatil nižší mzdu, neznamená, že po případném neuhrazení závazků, budete moci ihned zažádat o insolvenci.

Do ní se mohou dostat pouze dlužníci, kteří splňují tři základní kritéria úpadku:

 • Platební neschopnost – dlužníci v platební neschopnosti nejsou schopni splácet své dluhy minimálně 3 měsíce, nebo nedisponují dostatečnými prostředky pro uspokojení závazků v exekučním řízení
 • Předlužení – k předlužení dochází v případě, kdy hodnota dlužníkova majetku je nižší než jeho celkový dluh
 • Mnohost věřitelů – aby mohlo být na dlužníkovo jméno vyhlášeno insolvenční řízení, musí dlužit nejméně dvěma věřitelům

O insolvenci může požádat každý dlužník, který splňuje výše zmíněná kritéria. Jelikož se jedná o soudní proces je nutné podat návrh oficiální cestou, a to buď písemně, nebo elektronicky. Dokument by měl být odeslán příslušnému krajskému soudu neboli rejstříkovému soudu v kraji, kde má dlužník své bydliště či sídlo. Pokud máte bydliště v Praze, budete muset podat návrh na Městský soud v Praze.

Návrh na insolvenci může podat i věřitel, který zhodnotí, že dlužník není schopný dostát svým závazkům. O této skutečnosti by vás měl informovat sám, a to ještě předtím, než k takovému kroku přistoupí – každopádně máte vždy právo se odvolat.

Celý proces můžete sledovat přímo v insolvenčním rejstříku, kde bude soud pravidelně aktualizovat informace o insolvenčním řízení a zároveň přikládat všechny důležité dokumenty – zpravidla byste se měli výsledek návrhu dozvědět do 3 dní od jeho podání.

Do insolvence se může dostat:

 • OSVČ
 • fyzická osoba
 • manželé jakožto dvě fyzické osoby společně.

Pokud se rozhodnete podat insolvenční návrh společně jako manželé, počítejte s tím, že předmětem nebudou pouze vaše společné dluhy. Naopak se sem budou započítávat veškeré závazky, které jsou psány na jména obou manželů.

Jestliže tedy dlužíte společně například 100 000 Kč a váš manžel či manželka dluží dalších 200 000 Kč, bude předmětem insolvence celkem 300 000 Kč.

kdo může požádat o insolvenci

Kdo a jak může požádat o oddlužení?

Spolu s insolvenčním návrhem můžete podat i návrh na oddlužení, díky kterému se mnohem snadněji zbavíte většiny svých dluhů. V tomto případě nemůžete návrh sepsat svépomocí, ale musíte jeho vyhotovení přenechat pouze na odborníkovi, který návrh následně předá i soudu.

Jednat se může pouze o:

 • notáře
 • advokáta
 • insolvenčního správce
 • exekutora
 • další akreditované osoby

Mezi zmíněné akreditované osoby se řadí zejména neziskové organizace či osoby, které mají potřebné oprávnění udělované na období pěti let. U nás v České republice můžete najít celou řadu organizací, které se zabývají bezplatným finančním poradenstvím. Patří sem například Člověk v tísni, přičemž přesný seznam veškerých akreditovaných osob, můžete najít zde.

Pozor si dejte na případy, kdy za vás návrh na zahájení insolvence podá váš věřitel. V takovou chvíli vám běží 30denní lhůta, během které máte možnost podat návrh na oddlužení – po jejím uběhnutí už nelze návrh dodat zpětně.

Jak už jsme se zmínili, insolvence není pro každého, a proto existují i přesně definované výjimky, za kterých dlužníci nemohou podat návrh na insolvenci či oddlužení.

Konkrétně se jedná o případy, kdy:

 • dlužník v průběhu 10 let již oddlužením prošel
 • dlužníkovi byl již v průběhu 5 let návrh jednou zamítnut
 • dlužník nebude schopen uhradit ani minimální část dluhů

Co vše je potřeba k podání návrhu na oddlužení?

I když může návrh na oddlužení za vás podat pouze osoba z řad odborníků, není od věci vědět, jaké údaje a dokumenty budou potřeba k tomu, aby se soud žádostí vůbec zabýval. Navíc je možné, že po vás bude například notář požadovat, některé dokumenty a náležitosti doložit.

Při vyplňování žádosti jsou stěžejní:

 • identifikační údaje dlužníka
 • kontaktní údaje dlužníka
 • navrhovaný způsob oddlužení
 • doložení úpadku dlužníka
 • doložení skutečnosti, že dlužník je vhodným kandidátem na oddlužení

Osoba, která za vás sepisuje návrh o oddlužení, musí ve své podstatě obhájit to, že by vám měl soud oddlužení povolit. Právě proto bude muset hledat způsoby, jak doloží, že nejste schopni splácet své závazky řádně a nacházíte se i v úpadku neboli osobním bankrotu.

Zároveň však musí soudu dokázat, že budete schopni své dluhy alespoň částečně splatit. V souvislosti s tím bude muset předložit i vaši výši příjmů, a to za posledních 12 měsíců, přičemž musí představit také odhad předpokládaných příjmů v následujících 12 měsících.

Kromě toho je nutné soudu dodat i další dokumenty včetně:

 • seznamu veškerého majetku dlužníka
 • dokumentů dokládajících vzniklý úpadek – patří sem upomínky od věřitelů, smlouvy potvrzující závazky či různá rozhodnutí soudu
 • výpisu z rejstříku trestů
 • seznamu zaměstnanců – pouze pokud se jedná o podnikatele

Soud navíc vyžaduje i čestné prohlášení, ve kterém jakožto dlužník prohlásíte, že jste se seznámili s tím, co insolvence obnáší, a jaké povinnosti budete muset plnit. Konkrétně budete souhlasit s tím, že vynaložíte maximální možné úsilí ke splacení svých závazků, budete se řídit veškerými pravidly danými zákonem a nebudete skrývat žádné své příjmy.

Jak osobní bakrot probíhá?

Insolvenční řízení je zahájeno zpravidla do 3 dnů od jeho doručení soudu, a to pouze za předpokladu, že dlužník splňuje veškeré podmínky. Ihned po zahájení řízení jsou pozastaveny veškeré exekuce, přičemž žádný z věřitelů nesmí podat návrh na zahájení nového řízení. Výjimkou jsou závazky spojené s výživným, mzdou či odměnou pro insolvenčního správce – ty mohou být během insolvence vymáhány prostřednictvím exekuce.

V tuto chvíli je již veškerý majetek pod kontrolou státu, nad čímž dohlíží insolvenční správce. Nesmí tedy dojít k jakékoli změně vašeho majetku – takový krok by byl považován za podvod. Samotného insolvenčního správce vám zvolí soud na základě rotačního systému, podle kterého jsou správci voleni – soud sám tedy nerozhoduje o tom, kdo přesně bude dohlížet nad vašim konkrétním případem, což by mělo v praxi zabránit možné manipulaci.

Po jeho ustanovení se správce ihned pustí do mapování vašeho majetku, díky čemuž si udělá představu o tom, jakým způsobem se budete moci vypořádat se svými věřiteli. Ti se zúčastní i schůze věřitelů, kde věřitelé řeší, jakým způsobem budou chtít pohledávky uspokojit –u oddlužení se schůze konat nemusí. V případě oddlužení musí dojít také k vytvoření takzvané zprávy o přezkumu, kdy správce vyjádří své stanovisko k jednotlivým závazkům. V souvislosti s tím budete požádání i o své stanovisko, a to na osobní schůzce.

Jak funguje splácení dluhů?

Když má správce veškeré formality splněné a dostupné podklady projité, může přistoupit k vypořádání samotných dluhů. K tomu může zvolit při povolení oddlužení hned dva způsoby.

Dluhy lze umořit:

 • novým splátkovým kalendářem a prodejem majetkové podstaty
 • prodejem majetkové podstaty

Bohužel ani v jednom případě se dlužnici nevyhnou prodeji majetku – vše se odvíjí i od výše příjmů dlužníka, které mohou pokrýt alespoň část dluhů. Ty lze následně splácet maximálně 5 let, přičemž soud může toto období i prodloužit. Možné je i přerušení splácení na jeden rok či změnu výše splátek, pokud tak povolí soud.

Většina dlužníků se obává zejména o svůj dům či byt, který se teoreticky může stát také terčem insolvenčního správce. Ten však může přistoupit k prodeji takového majetku pouze, pokud není dlužník schopen splácet dluhy prostřednictvím splátkového kalendáře.

Kompletního oddlužení lze dosáhnout:

 • splacením všech svých dluhů
 • splacením minimálně 60 % dluhů během 3 let
 • splacení minimálně 30 % dluhů během 5 let (soud se může rozhodovat i individuálně)

Insolvence v roce 2023 a její podmínky

Insolvence v roce 2023 se nějak výrazně neliší od těch z předchozích let. Na co si dejte pozor je výše nezabavitelné částky, která se každý rok mění. Letos tedy činí 8 006 Kč – podle rozhodnutí nejvyššího soudu by se však měla zvýšit o dalších 1 120 až 1 974 Kč. V praxi to tedy znamená, že vám bude muset insolvenční správce vždy ponechat částku 8 006 Kč a až teprve bude moci vaše příjmy využívat ke splácení závazků.

Novinkou v letošním roce je zkrácená doba oddlužení na 3 roky pro starobní důchodce a osoby s druhým či třetím stupněm invalidity – je ale možné, že se zkráceného insolvenčního řízení brzy dočkají všichni dlužníci.

Cena za podání zpracování a podání návrhu na oddlužení je prozatím stejná a činí 4 840 Kč pro jednotlivce a 7 260 Kč pro manželské páry.

Nové je také takzvané milostivé léto, které mohou nenapravitelní dlužníci využít jako jednu z alternativ pro rychlé a jednoduché oddlužení. Během něj je totiž možné splatit u veškerých dluhů pouze jistinu bez úroků z prodlení a dalších poplatků.

O autorovi

1 komentář u článku “Co je to insolvence a jak probíhá?

 1. Dobry den,uvažuji o podání insolvence,mohla bych se prosim informovat,kolik mi zustane při starobnim duchodu 20880kc?děkuji za odpověd.Dudova

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *