Insolvence

Insolvence nebo také insolvenční řízení je stav, kdy dlužník již není schopen platit své závazky. V insolvenci může být fyzická i právnická osoba. Na rozdíl od exekuce, kdy dochází k uspokojení závazků pouze jednoho věřitele, se v rámci insolvence dlužník snaží uspokojit maximální počet věřitelů.

Insolvenční řízení

Jedná se o soudní řízení, v rámci kterého je určen způsob, jakým budou dluhy spláceny. Soud se přitom snaží uspokojit všechny věřitele, i když jejich pohledávky nemusí být uhrazeny zcela. Soud se snaží pravidla splácení nastavit tak, aby všichni věřitelé dosáhli co největší části své pohledávky. Aby mohlo dojít k insolventnímu řízení, musí dlužník splnit určité podmínky oddlužení:

  • Dluhy musí být alespoň 30 dní po datu splatnosti.
  • Dlužit se musí minimálně dvěma věřitelům.
  • Dlužník nesmí mít v trestním rejstříku záznam svědčící o trestném činu majetkové nebo hospodářské povahy.
  • Dlužník musí splnit oddlužení v určité míře po dobu tří až pěti let. Během tohoto období splatí obvykle 30 až 60 % svých závazků.

Insolvence fyzických osob

Může mít celkem dvě podoby: oddlužení nebo konkurs.

Konkurs znamená prodej veškerého movitého i nemovitého majetku za účelem získání peněžní částky na uspokojení věřitelů. Návrh na konkurs podává některý z věřitelů. V rámci konkursu musí dojít k zaplacení všech dluhů, a to úplně. Pokud peníze z prodeje majetku nestačily, nedochází k mazání dluhů, všechny se musí zaplatit. Někdy může po konkursu následovat znovu insolvenční řízení.

Oddlužení je nástroj, který je určen pro osoby právnické i fyzické. Vzniklé dluhy ale nesmí být dluhy z podnikání. Oddlužit se tedy může i osoba samostatně výdělečně činná, pokud jsou její dluhy spotřebitelského charakteru. Základní podmínkou je snaha dlužníka o zaplacení co nejvyšší možné části všech dluhů. Oddlužení může být:

  • Rychlé – dluhy jsou odpuštěny těm, kdo dokážou za tři roky splatit alespoň 60 % celkové dlužné částky.
  • Pomalejší – toto oddlužení trvá pět let a mělo by být splaceno alespoň 30 % celkové dlužné částky. V takovém případě mu budou odpuštěny zbylé dluhy.

Návrh na povolení oddlužení na sebe podává dlužník sám, koneckonců je to pro něj výhodné.

Insolvence právnických osob

Tady se provádí konkurz nebo reorganizace společnosti. Při konkursu se rozprodává majetek společnosti. Reorganizace se provádí u větších firem. V rámci této činnosti nedochází k zániku právnické osoby, která nadále provozuje svoji činnost. Měl by mít nastavený takový reorganizační plán, aby byla schopna splácet své závazky.

Insolvenční rejstřík

Obchodovat s osobou, která je v insolvenci, může znamenat obrovské riziko. Proto se před navázáním rozsáhlejší spolupráce vyplatí ověřit, jak je na tom daná osoba finančně. Všechny dlužníky, kteří jsou v insolvenci (právnické i fyzické osoby) je možné najít v insolvenčním rejstříku (ISIR), který vede Ministerstvo spravedlnosti.

Náhled je k dispozici za úplatu a v rámci tohoto rejstříku jsou uvedeni všichni, proti kterým bylo zahájeno řízení před 1.1.2008. Dlužníci, proti kterým bylo řízení zahájeno již dříve, jsou vedení v Evidenci úpadců. Do insolventního rejstříku je možné nahlédnout také online. Poplatek činí 100 Kč za výpis.