Dluh

Dluh je finanční závazek, kdy jedna strana (dlužník) získává peněžní prostředky nebo jiné hodnoty od druhé strany (věřitel) s povinností vrátit tyto prostředky nebo hodnoty v budoucnosti. Dluh může být uzavřen formou půjčky, úvěru, obligace nebo jiného finančního nástroje.

Hlavními složkami dluhu jsou:

  1. Hlavní částka (kapitál): To je původní částka peněz, kterou dlužník obdržel od věřitele. Dlužník se zavazuje vrátit tuto částku v určeném termínu.
  2. Úrok: Většina dluhů vyžaduje, aby dlužník platil věřiteli určitý úrok za použití půjčených prostředků. Úrok je často vyjádřen jako procento hlavní částky a může být pevný nebo proměnný v průběhu doby.

Dluhy mohou být uzavírány mezi jednotlivci, podniky nebo vládami. Jsou klíčovým nástrojem pro financování investic, provozních nákladů a dalších potřeb, které nemusí být okamžitě financovány dostupnými prostředky. Věřitelé poskytují půjčky nebo úvěry na základě důvěry v to, že dlužník bude schopen splatit svůj dluh v budoucnosti.