Disponent

Disponent je označení pro osobu, která má pověření pro určitou činnost nebo úkony – například v některých věcech může zastupovat firmu (a uzavírat za ni smlouvy či provádět právní úkony). S disponentem se setkáváme také v logistice. Je to osoba, která plánuje a řídí dopravu, může navíc komunikovat se zákazníky, spolupracovat s řidiči, obchodními partnery, skladníky a expedicí.

Disponent k bankovnímu účtu

Disponent k bankovnímu účtu je osoba, která může nakládat s bankovními účty a peněžními prostředky, které se na nich nachází. Takových disponentů může být vyšší počet. Disponenta stanovuje majitel účtu a je to také on, kdo stanoví přesné činnosti, které disponent může s účtem provádět. Většinou stačí, kdy majitel a budoucí disponent zajdou na pobočku banky, kde požádají o zřízení disponenta k bankovnímu účtu. K tomuto stačí předložit občanské průkazy obou. Některé banky vyžadují doplnění žádosti ještě plnou mocí.

Práva disponenta

Disponent může operovat s bankovním účtem v rámci internetových plateb i plateb v kamenných prodejnách. K tomuto mu může být vydána vlastní debetní platební karta. Může na účet vkládat hotovost, vybírat ji nebo převádět peněžní prostředky. Záleží ale na tom, jaká práva mu majitel účtu dal. Disponent nesmí zrušit daný účet nebo určit dalšího disponenta. Taktéž mu není umožněno sjednat si úvěr nebo provádět změny ve smlouvě o účtu. Taktéž není oprávněn k tomu, aby sjednával k účtu další služby.

Zrušení disponenta

Disponent může být samozřejmě zrušen. Disponenta je možné zrušit bez jeho souhlasu nebo vědomí. Stačí tuto skutečnost oznámit ve své bance. Zvláštní situace nastává, když majitel účtu zemře. Tento účet se stává předmětem dědického řízení a peníze na něm nejsou zablokovány až do ukončení dědického řízení. Zde může nastat problém, protože disponent může s peněžními prostředky nakládat tak, jako tomu bylo před úmrtím majitele účtu.